Konzultácie s Ing. Oxanou Hospodárovou  *Podmienky a postup priposkytovaní dotácii z rozpočtu obcí, ich zúčtovanie a kontrola*

Termín

13. december 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
14.-20. december 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

primátori miest a starostovia obcí, poslanci, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci a ostatní záujemcovia

Kapacita:

150

Uzávierka:

13.12.2021

Variabilný symbol:

131221

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

30 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

Okruhy na konzultáciu,

ku ktorým nám môžete posielať svoje otázky:

  • Príslušná legislatíva
  • Podmienky poskytovania dotácií
  • Všeobecne záväzné naradenie (VZN)
  • Komu môže obec poskytovať dotácie z rozpočtu
  • Povinnosť zverejňovať zoznam príjemcov dotácií
  • Zákonné obmedzenia pri poskytovaní dotácií
  • Návratné finančné výpomocí
  • Príspevky na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území obce
  • Príklady riešenia financovania ďalších aktivít v obci
  • Kontrola poskytovania a zúčtovania dotácií z rozpočtu obcí

Pracovný materiál:

K podujatiu nie je vopred pripravený pracovný materiál, pretože je založené na rozbore vami zaslaných otázok, podnetov a skúseností z praxe. Účastníci dostanú vopred zaslané otázky, po podujatí aj doplnené, odpovede nájdete vo videu.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.