Členstvo v RVC

RVC Prešov

Regionálne vzdelávacie centrum /RVC/ je záujmovým združením právnických osôb, ako vzdelávacia inštitúcia s právnou subjektivitou, vytvorená v súlade s ustanovením § 20f - 20j Občianskeho zákonníka.

 

Členom RVC Prešov sa môžu stať :

- obce / mestá

- školy s právnou subjektivitou

- iné organizácie zriadené samosprávou (obcami, mestami, VÚC), ktoré nie sú založené za účelom zisku

 

Postup pri vzniku členstva :

1. vyplnenie a zaslanie Prihlášky za člena RVC Prešov (iba nový člen, tj. len v prvom roku členstva)

2. zaplatenie členského poplatku (každoročne na základe Avíza o platbe, kde sa vynásobí aktuálny počet obyvateľov, resp. žiakov a koeficient podľa platnej tabuľky členského poplatku) - najneskôr do 28.2. príslušného kalendárneho roka

* Odporúčame uhradiť členský poplatok do termínu prvého seminára, ktorého sa zúčastníte. V opačnom prípade budete za seminár platiť vložné ako nečlen.

3. pre lepšiu vzájomnú komunikáciu vás žiadame o zaslanie základných informácií o obci/škole v prípade, že došlo k ich zmenám.

Tlačivá potrebné k prihláseniu sa za člena RVC Prešov a k platbe členského na príslušný kalendárny rok si môžete stiahnuť z nižšie uvedeného zoznamu.ČLENSKÝ POPLATOK

Obyvateľ   / žiak

do 250 obyvateľov /žiakov *

25 €   /škola/rok

od 251 - 3.000 obyvateľov / žiakov

0,10   €

od 3.001 - 10.000 obyvateľov / žiakov

0,07   €

od 10.001 - 20.000 obyvateľov / žiakov

0,05   €

nad 20.001 obyvateľov / žiakov

0,03   €

Iné právnické osoby

35,- € / rok

* Obce a školy do 250 osôb platia jednotný paušálny členský poplatok vo výške 25 € / organizácia / rok

Členský poplatok vypočítate vynásobením počtu obyvateľov/ žiakov a príslušného koeficientu

 

Výhody pre členov RVC Prešov

Po zaplatení členského pre príslušný kalendárny rok majú členovia tieto výhody:
- zľava pri poplatkoch za vzdelávacie podujatia
- prednostný výber pri zaraďovaní do projektov realizovaných RVC 
- účasť na riadení - prostredníctvom volených orgánov

 Prílohy na stiahnutie:
Stanovy RVC Prešov
Obec - Spresnenie údajov o obci
Iná organizácia - avízo o platbe členského
iná organizácia - prihláška
Obec - Prihláška za člena
Obec - Avízo o platbe členmského
Škola - Prihláška za člena
Škola - Avízo o platbe členského
Škola - Spresnenie údajov o škole
Iná organizácia - spresnenie údajov o organizácii