Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni kapacita obsadená

Termín

24.-26. apríl 2023, Začiatok: 12:00 prezenčne (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Grandhotel Bellevue, Horný Smokovec

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

zamestnanci stavebných úradov, starostovia obcí, zamestnanci špeciálnych stavebných úradov ostatní záujemcovia

Kapacita:

100

Uzávierka:

20.04.2023

Variabilný symbol:

24250423

Organizátor:

RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

205 €

Cena pre nečlenov:

223 €

Program:

1. deň: pondelok, 24.4.2023

Prvý vzdelávací blok

ŠTÁTNY STAVEBNÝ DOHĽAD, prejednávanie  stavebných PRIESTUPKOV a správnych deliktov a PRECHOD KOMPETENCIÍ na nové stavebné úrady.

Lektorka: JUDr. Helena Spišiaková

 • Štátny stavebný dohľad (poverenie na ŠSD, oprávnenia orgánu ŠSD, vstup na nehnuteľnosti, povinnosti stavebníka resp. vlastníka stavby, záznam o vykonaní ŠSD, výzva na odstránenie zistenej závady, zastavenie prác na stavbe)
 • Základné pojmy priestupkového práva (definícia priestupku, zavinenie, osoby vyňaté z pôsobnosti zákona, sankcie, zánik zodpovednosti za priestupok - premlčanie)
 • Výkon ŠSD ako objasňovanie priestupkov a správnych deliktov (príslušnosť na objasňovanie priestupkov, podnet na vykonanie ŠSD, oprávnenia orgánu ŠSD pri objasňovaní, ukončenie objasňovania, odloženie veci, predloženie veci na prejednanie priestupku, odovzdanie veci na prejednanie správneho deliktu, odovzdanie veci orgánom činným v trestnom konaní)
 • Konanie o priestupkoch (príslušnosť a súčinnosť správnych orgánov, spoločné konanie, odloženie veci, začatie konania, postúpenie veci, účastníci konania, ústne pojednávanie, zastavenie konania, rozhodnutie o priestupku, náhrada škody, úhrada trov konania, doručovanie, odvolanie, výkon rozhodnutia)
 • Priestupky podľa § 105 stavebného zákona (jednotlivé skutkové podstaty)
 • Prejednávanie správnych deliktov obcou (pojem správneho deliktu, objektívna zodpovednosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, príslušnosť obce, prejednanie správneho deliktu v správnom konaní, rozhodnutie o pokute)
 • Správne delikty podľa § 106 stavebného zákona (jednotlivé skutkové podstaty)
 • Lehoty na ukladanie pokút a vymáhanie nezaplatených pokút
 • Oprávnenia prokurátora pri prejednávaní priestupkov a správnych deliktov obcou
 • Správna žaloba vo veciach správneho trestania podľa Správneho súdneho poriadku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druhý vzdelávací blok

POVOĽOVANIE telekomunikačných stavieb podľa ZEK

ZÁPIS STAVBY v KN - prax a problémy

Lektorka: JUDr. Jana Dráčová

 • prax a smerovanie výkladu k územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby podľa nového ZEK rok od účinnosti zákona
 • usmernenie ministerstva a aplikačné problémy
 • právna úprava pre zmeny podľa chystanej novely ZEK a nových stavebných predpisov
 • prax orgánov katastra pri zápise údajov o nových stavbách a zmenách stavieb
 • zápis starých stavieb a výmaz  stavby
 • význam overení geometrického plánu
 • vzťah registra adries a zápisu druhu stavby

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. deň: utorok, 25.4.2023

Tretí vzdelávací blok

Zákon o výstavbe – reakcia na aplikačné problémy

Lektor: Ing. Roman Skorka

 • aplikačné problémy a navrhované riešenia;
 • konania vo výstavbe;
 • pôsobnosť obcí v konaní vo výstavbe;
 • pôsobnosť orgánov štátnej správy v konaniach vo výstavbe;
 • kompetencie stavebných úradov;
 • postavenie projektanta v konaní vo výstavbe;
 • návrh integrovaného konania o posudzovaní vplyvov a prerokovaní stavebného zámeru

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konzultácie k prednášaným témam  a zaslaným otázkam s lektormi

Lektori:  JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Jana Dráčová, JUDr. Katarína Krasová, Ing. Roman Skorka

Riadená diskusia a výmena praktických skúseností na základe otázok prítomných účastníkov      a otázok zaslaných vopred; prednostne k témam podujatia. K tejto časti môžete zaslať vopred svoju otázku, alebo námet najneskôr do 17.4.2023.

Ak máte otázku na lektorov, ktorí nebudú prítomní osobne na konzultáciách, pošlite ju a my ju lektorovi  doručíme a môže na ňu odpovedať v rámci svojho vzdelávacie bloku.

Zároveň vás prosím o vzájomnú toleranciu. Zasielajte max. 1 otázku za 1 účastníka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pracovný materiál:

súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré odovzdávame účastníkom podujatia pri prezencii, v deň konania podujatia, alebo zaslaním na vami zadané mailové adresy pri prihlasovaní sa.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Anna Kočambová

18.4.2023 o 09:35

Reagovať

Ako postupovať v prípade, ak stavebník ako fyzická osoba mal vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby na Autoumývarku. O stavebné povolenie nepožiadal resp. mal dopracovať PD k SP, automývarku zrealizoval, dokončil a užíva ju (autá už tam chodia umývať)! Mám vykonať ŠSD alebo hneď vydať výzvu na podanie žiadosti o dodatočné povolenie stavby s tým, že súčasne riešiť priestupkové konanie (stavba bez stavebného povolenia, bez kolaudačného rozhodnutia)?

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.