Členstvo v RVC

Regionálne vzdelávacie centrum Košice - RVC Košice

je združením právnických osôb zaregistrované v registri združení vedenom Obvodným úradom v Košiciach pod č. ZPO/64/KU.


Členom RVC Košice sa môžu stať :

- obce / mestá / mestské časti Košíc

- školy s právnou subjektivitou

- iné organizácie zriadené samosprávou (obcami, mestami, VÚC), ktoré nie sú založené za účelom zisku

 

Postup pri vzniku členstva :

1. vyplnenie a zaslanie Prihlášky za člena RVC Košice (iba nový člen, tj. len v prvom roku členstva)

2. zaplatenie členského poplatku (každoročne na základe Avíza o platbe, kde sa vynásobí aktuálny počet obyvateľov, resp. žiakov a koeficient podľa platnej tabuľky členského poplatku) - najneskôr do 28.2., resp. 29.2. príslušného kalendárneho roka

* Odporúčame uhradiť členský poplatok do termínu prvého seminára, ktorého sa zúčastníte. V opačnom prípade budete za seminár platiť vložné ako nečlen.

3. pre lepšiu vzájomnú komunikáciu vás žiadame o zaslanie základných informácií o obci/škole v prípade, že došlo k ich zmenám.


Tlačivá potrebné k prihláseniu sa za člena RVC Košice a k platbe členského na príslušný kalendárny rok si môžete stiahnuť z nižšie uvedeného zoznamu - Prílohy na stiahnutie.


Členský poplatok:

Obyvateľ   / žiak

do 250 obyvateľov /žiakov *

25 €   /škola/rok

od 251 - 3.000 obyvateľov / žiakov

0,10   €

od 3.001 - 10.000 obyvateľov / žiakov

0,07   €

od 10.001 - 20.000 obyvateľov / žiakov

0,05   €

nad 20.001 obyvateľov / žiakov

0,03   €

Iné právnické osoby

35,- € / rok

 

* Obce a školy do 250 osôb platia jednotný paušálny členský poplatok vo výške 25 € / organizácia / rok

Členský poplatok vypočítate vynásobením počtu obyvateľov/ žiakov a príslušného koeficientu. koeficienty schválilo Valné zhromaždenie RVC Košice na základe návrhu Rady RVC Košice dňa 11.3.2009.

 

Výhody pre členov RVC Košice

Po zaplatení členského pre príslušný kalendárny rok majú členovia tieto výhody:

- zľava pri poplatkoch za vzdelávacie podujatia
- prednostný výber pri zaraďovaní do projektov realizovaných RVC 
- účasť na riadení - prostredníctvom volených orgánov


Stanovy RVC Košice


Prílohy na stiahnutie:
INE institucie_Spresnenie udajov
INE institucie_Prihlaska za clena
INE institucie_Avizo o platbe
SKOLA_Spresnenie udajov
SKOLA_Prihlaska za clena
SKOLA_Avizo o platbe
OBEC_Spresnenie udajov
OBEC_Prihlaska za clena
OBEC_Avízo o platbe