Členstvo v RVC

Regionálne vzdelávacie centrum Košice - RVC Košice

je združením právnických osôb zaregistrované v registri združení vedenom Obvodným úradom v Košiciach pod č. ZPO/64/KU.


Členom RVC Košice sa môžu stať :

- obce / mestá / mestské časti Košíc

- školy s právnou subjektivitou

- iné organizácie zriadené samosprávou (obcami, mestami, VÚC), ktoré nie sú založené za účelom zisku

 

Postup pri vzniku/obnove členstva:

1. elektronické vyplnenie Prihlášky za člena RVC Košice na daný kalendárny rok

2. zaplatenie členského poplatku na základe elektronického Avíza o platbe, ktoré vám vygeneruje náš systém ihneď po vyplnení Prihlášky za člena - najneskôr do 28.2., resp. 29.2. príslušného kalendárneho roka

* Odporúčame uhradiť členský poplatok do termínu prvého seminára, ktorého sa zúčastníte. V opačnom prípade budete za seminár platiť vložné ako nečlen.

 

 

Členský poplatok:

Obyvateľ   / žiak

do 350 obyvateľov /žiakov *

35 €   /škola/kalendárny rok

od 351 - 3.000 obyvateľov / žiakov

0,10   €

od 3.001 - 10.000 obyvateľov / žiakov

0,07   €

od 10.001 - 20.000 obyvateľov / žiakov

0,05   €

nad 20.001 obyvateľov / žiakov

0,03   €

Iné právnické osoby

50,- € / rok

 

* Obce a školy do 350 osôb platia jednotný paušálny členský poplatok vo výške 35 € / organizácia / rok

Členský poplatok vypočítate vynásobením počtu obyvateľov/ žiakov a príslušného koeficientu. koeficienty schválilo Valné zhromaždenie RVC Košice na základe návrhu Rady RVC Košice dňa 11.3.2009.

 

Výhody pre členov RVC Košice

Po zaplatení členského pre príslušný kalendárny rok majú členovia tieto výhody:

- zľava pri poplatkoch za vzdelávacie podujatia
- prednostný výber pri zaraďovaní do projektov realizovaných RVC 
- účasť na riadení - prostredníctvom volených orgánov


Stanovy RVC Košice


Prílohy na stiahnutie:
Stanovy RVC Košice