Členstvo v RVC Košice 2018

Regionálne vzdelávacie centrum Košice - RVC Košice

je združením právnických osôb zaregistrované v registri združení vedenom Obvodným úradom v Košiciach pod č. ZPO/64/KU.

 

Členom RVC Košice sa môžu stať :

- obce / mestá / mestské časti Košíc

- školy s právnou subjektivitou

- príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené samosprávou (obcami, mestami, VÚC), ktoré nie sú založené za účelom zisku

 

Postup pri vzniku členstva :

1. vyplnenie a zaslanie Prihlášky za člena RVC Košice (iba nový člen, tj. len v prvom roku členstva)

2. zaplatenie členského poplatku (každoročne na základe Avíza o platbe, kde sa vynásobí aktuálny počet obyvateľov, resp. žiakov a koficient podľa platnej tabuľky členského poplatku) - najneskôr do 28.2.2018

* Odporúčame uhradiť členský poplatok do termínu prvého seminára, ktorého sa zúčastníte. V opačnom prípade budete za seminár platiť vložné ako nečlen.

3. Pre lepšiu vzájomnú komunikáciu vás žiadame o zaslanie základných informácií o obci/škole v prípade, že došlo k ich zmenám.

 

Tlačivá potrebné k prihláseniu sa za člena RVC Košice a k platbe členského na rok 2018 si môžete stiahnuť z nižšie uvedeného zoznamu.


Formuláre na stiahnutie :

Stanovy RVC Košice

 

 

 


 

 

Tabuľka koeficientov pre výpočet členského na rok 2018:

ČLENSKÝ POPLATOK NA KALENDÁRNY ROK 2018

Obyvateľ / žiak

do 250 obyvateľov /žiakov *

25 € /škola/rok

od 251 - 3.000 obyvateľov / žiakov

0,10 €

od 3.001 - 10.000 obyvateľov / žiakov

0,07 €

od 10.001 - 20.000 obyvateľov / žiakov

0,05 €

nad 20.001 obyvateľov / žiakov

0,03 €

Iné právnické osoby

35 / rok

*Obce a školy do 250 osôb platia jednotný paušálny členský poplatok vo výške 25 € / organizácia / rok

Členský poplatok vypočítate vynásobením počtu obyvateľov/ žiakov a príslušného koeficientu

* koeficienty schválilo Valné zhromaždenie RVC Košice na základe návrhu Rady RVC Košice dňa 11.3.2009

* koeficientom je potrebné vynásobiť počet obyvateľov (k 1.1.2017) a zaokrúhliť matematicky na 2 desatinné miesta

 


Prílohy na stiahnutie:
OBEC_Avízo o platbe členského
OBEC_Prihláška za člena
OBEC_Spresnenie údajov
Škola_Avízo o platbe členského
Škola_Prihláška za člena
Škola_Spresnenie údajov
Iné organizácie_Avízo o platbe členského
Iné organizácie_Prihláška
Iné organizácie_Spresnenie údajov