Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Helena Spišiaková
Informácie:

JUDr. Helena Spišiaková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1984 vykonala aj rigoróznu skúšku. V roku 1983 nastúpila  ako referent na odbore výstavby a územného plánovania vtedajšieho Mestského národného výboru v Nitre. Po zániku národných výborov a vzniku samosprávy v roku 1990 pôsobila na rôznych útvaroch Mestského úradu v Nitre. V roku 2003, keď prešla pôsobnosť stavebných úradov na obce, nastúpila na odbor stavebného poriadku, kde pracuje doteraz.

V rokoch 1991 až 2001 absolvovala viaceré vzdelávacie podujatia v zahraničí (Nemecko, Veľká Británia, Dánsko, USA, Holandsko), ktoré boli zamerané na samosprávu a získala certifikáty od rôznych inštitúcií (napr. Nadácia vzdelávania samosprávy SR v Bratislave, Local Self Government Assistace Center v Bratislave, International City/County Management Association Washington, The United States Agency for International Development, Schweizerischer Städteverband, Mundi Unternehmen Beratung).

V roku 1993, kedy začali vznikať na Slovensku regionálne vzdelávacie centrá, ako združenia miest a obcí, začala pôsobiť ako lektorka a neskôr ako konzultant pre rôzne oblasti samosprávy. Lektorskej činnosti sa venuje stále, a to najmä so zameraním na

  • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  • § 5 a § 127 Občianskeho zákonníka a s tým súvisiace susedské spory v obci
  • zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Bola odborným garantom a autorom učebných textov viacerých vzdelávacích projektov akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR (Základné legislatívne princípy fungovania miestnej samosprávy a jej orgánov, Základy správneho konania v podmienkach samosprávy, Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov v podmienkach miestnej samosprávy).

Publikovala viaceré články v časopisoch určených pre samosprávu (Obecné noviny, Právo pre ROPO a obce v praxi) a bola autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií (Manažment samosprávy, Verejný poriadok v obci, Miestna samospráva – základné princípy fungovania I a II). Je autorkou publikácie Zákon o priestupkoch KOMENTÁR, ktorá obsahuje aj vzory na prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov v pôsobnosti obcí.

V rokoch 2012 až 2014 pôsobila v pracovnej skupine na prípravu nového stavebného zákona zriadenej pri Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Je členkou Asociácie vzdelávania samosprávy a prostredníctvom regionálnych vzdelávacích centier poskytuje pracovníkom obecných úradov a príslušníkom obecných polícií odborné poradenstvo a konzultácie.

Lektorovanie podujatí: 29. 11. 2023 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
29. 11. 2023 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
13. 11. 2023 - Prejednávanie PRIESTUPKOV a iných  SPRÁVNYCH DELIKTOV obcou
13. 11. 2023 - Prejednávanie PRIESTUPKOV a iných  SPRÁVNYCH DELIKTOV obcou
13. 11. 2023 - Prejednávanie PRIESTUPKOV a iných  SPRÁVNYCH DELIKTOV obcou
30. 10. 2023 - SUSEDSKÉ SPORY v obci (§ 3, § 5 a § 127 Občianskeho zákonníka)
30. 10. 2023 - SUSEDSKÉ SPORY v obci (§ 3, § 5 a § 127 Občianskeho zákonníka)
30. 10. 2023 - SUSEDSKÉ SPORY v obci (§ 3, § 5 a § 127 Občianskeho zákonníka)
19. 10. 2023 - Správny poriadok pre obce -2 dňový ONLINE kurz s vydaním Potvrdenia o absolvovaní
19. 10. 2023 - Správny poriadok pre obce - 2-dňový kurz s osvedčením *1. časť - 10.10.2023; 2. časť - 19.10.2023*
19. 10. 2023 - Správny poriadok pre obce -2 dňový ONLINE kurz s vydaním Potvrdenia o absolvovaní
24. 04. 2023 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
24. 04. 2023 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
09. 02. 2023 - REKLAMNÉ stavby po novele stavebného zákona 2021 a PRECHOD KOMPETENCIÍ na nové stavebné úrady
09. 02. 2023 - REKLAMNÉ stavby po novele stavebného zákona 2021 a PRECHOD KOMPETENCIÍ na nové stavebné úrady
09. 02. 2023 - REKLAMNÉ stavby po novele stavebného zákona 2021 a PRECHOD KOMPETENCIÍ na nové stavebné úrady
23. 11. 2022 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni - podujatie uzavreté, vyčerpaná kapacita oboch hotelov
23. 11. 2022 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni - podujatie uzavreté, vyčerpaná kapacita oboch hotelov
29. 09. 2022 - Ohlasovanie -  drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác v obci
29. 09. 2022 - Ohlasovanie -  drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác v obci
29. 09. 2022 - Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci
04. 04. 2022 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
04. 04. 2022 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
04. 04. 2022 - ONLINE KONZULTÁCIE S JUDr. Helenou Spišiakovou - 4. téma: REKLAMNÉ  stavby  po novele stavebného zákona 2021
11. 11. 2021 - ONLINE KONZULTÁCIE S JUDr. Helenou Spišiakovou - 3. téma: Stavebné priestupky a správne delikty
14. 10. 2021 - ONLINE KONZULTÁCIE S JUDr. Helenou Spišiakovou - 2. téma: Občianskoprávne námietky v stavebnom konaní a Susedské spory
09. 09. 2021 - ONLINE KONZULTÁCIE S JUDr. Helenou Spišiakovou - 1. téma: Čierne stavby
07. 06. 2021 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
07. 06. 2021 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
28. 05. 2021 - SPRÁVNY PORIADOK v originálnych a prenesených kompetenciách samosprávy
20. 05. 2021 - SPRÁVNY PORIADOK v originálnych a prenesených kompetenciách samosprávy
23. 03. 2021 - Postup stavebného úradu počas COVID-19 - povinnosti, lehoty, praktické odporúčania
30. 11. 2020 - Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov zákon č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov*videoseminár*
30. 11. 2020 - Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov, zákon č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov *videoseminár*
03. 08. 2020 - Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci *videoseminár*
03. 08. 2020 - Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci *videoseminár*
22. 06. 2020 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
22. 06. 2020 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
22. 06. 2020 - Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci *videoseminár*
15. 04. 2020 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
15. 04. 2020 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
28. 10. 2019 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
28. 10. 2019 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
08. 04. 2019 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
08. 04. 2019 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
14. 11. 2018 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
14. 11. 2018 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
21. 05. 2018 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
21. 05. 2018 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
27. 11. 2017 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
27. 11. 2017 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
21. 06. 2017 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
21. 06. 2017 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
05. 12. 2016 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
05. 12. 2016 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
03. 06. 2016 - Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov
26. 05. 2016 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni (26.-27.5.2016)
06. 05. 2016 - Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác v obci
04. 05. 2016 - Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác v obci
30. 11. 2015 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
30. 11. 2015 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
04. 11. 2015 - Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska