Pracovné stretnutie pre riaditeľky/-riaditeľov materských škôl, ZŠ s MŠ

Termín

24.-26. máj 2023, Začiatok: 12:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

GRAND hotel BELLEVUE ****, Horný Smokovec

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

riaditelia/ riaditeľky, zástupcovia/ zástupkyne, zamestnanci zriaďovateľov MŠ, ZŠ s MŠ, zamestnanci školských úradov, ostatní záujemcovia o túto problematiku

Kapacita:

150

Uzávierka:

24.05.2023

Variabilný symbol:

02040523

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

305 €

Cena pre nečlenov:

325 €

Program:

1. deň:  streda, 24.5.2023

Príprava na školský rok 2023/2024 – predprimárne vzdelávanie v kocke

Lektorka: PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

Þ    Aktuálne zmeny v právnych predpisoch súvisiace s predprimárnym vzdelávaním.

Þ    Prijímanie detí do materskej školy.

Þ    Oprávnenia rodičov a povinnosti riaditeliek materských škôl.

Þ    Rezortný informačný systém – prepojenie na financovanie materských škôl.

Þ    Zmeny v postihovaní záškoláctva od 1.1.2023, povinnosť ukladania pokút, minimálna výška pokuty – Zákon č. 596/2003 Z. z.

Þ    Spádová materská škola – vzor VZN, vzor zmluvy s inou obcou kde nie je MŠ.

Þ    Rôzne – odpovede na aktuálne témy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. deň:  štvrtok, 25.5.2023

Elektronická schránka pre školy, školské zariadenia a iné právnické osoby

Lektorka: Ing. Erika Kusyová

1. Základné nastavenia a postupy

Þ     kroky pri zmene riaditeľa, potrebné náležitosti

Þ     udeľovanie oprávnenia na prácu s elektronickou schránkou

Þ     nastavovanie notifikácií v elektronickej schránke

Þ     vytváranie priečinkov

Þ     odosielanie podaní na iné úrady.

2. Vydávanie rozhodnutí

Þ     príprava na vydanie rozhodnutia, čo je potrebné pripraviť

Þ     vyhľadávanie adresátov

Þ     vytváranie rozhodnutia ako elektronického úradného dokumentu

Þ     podpisovanie rozhodnutia, ako získať certifikáty

Þ     odosielanie a postup doručovania v prípade, ak adresát nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie

Þ     vyznačenie právoplatnosti

Þ     registratúra a vedenie spisu.

3. Ako má obec, škola správne zverejňovať elektronické dokumenty, tvorba informačného obsahu v elektronickej podobe

Þ     čo je a čo nie je elektronický dokument

Þ     ako zverejniť to, čo je v papierovej podobe

Þ     ako správne vytvoriť elektronickú pozvánku, zmluvu a iné dokumenty

Þ     podpis v elektronickej podobe

Þ     zverejňovanie a doručovanie na CUET.

Odporúčanie pre účastníka, pripravte si:

Þ     zriadená el. schránka inštitúcie pre právne postavenie OVM

Þ     inštalácie - zo slovensko.sk, ovládače ku certifikátu

Þ     pre vstup do schránky:

Þ     poverená osoba má udelený prístup, prinesie si eID a BOK, čítačku

Þ     alebo štatutár, rovnako eID a BOK, čítačka

Þ     mandátny certifikát pre poverenú osobu, štatutára, riaditeľa, prípadne aj jeho štatutárneho zástupcu

Þ     vlastný notebook, elektronický občiansky preukaz, BOK, čítačku.

Pripravte si:

Þ     informácie o adresátoch skúšobného rozhodnutia

Þ     text rozhodnutia  vo formáte PDF.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kronika materskej školy

Lektorka: Mgr. Agáta Krupová

Þ  Metodika vedenia ručne písaných a elektronicky vedených kroník materských škôl:

– základné technické parametre;

– témy ročného záznamu v kronike materskej školy;

– dokumentácia popularizácie školy v médiách.

Þ     Vedenie dokumentačných príloh ku kronike:

– práca s fotografiou;

– dokumentácia tlačených dokumentov, video- a audionahrávok.

Þ     Diskusia k praktickým problémom v práci školských kronikárov.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. deň: piatok, 26.5.2023

Personalistika a personálne riadenie v materskej škole

Lektorka: Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Þ    Prehľad aktuálnej legislatívy.

Þ    Prehľad zmien v legislatíve.

Þ    Dokumentacia v MŠ

  • na hodnotenie,
  • na  vnútroškolskú  kontrolu,
  • na  odmeňovanie zamestmancov,
  • na aktualizačné vzdelávanie.

Þ    Povinnosti zriaďovateľa voči materským školám vo svojej pôsobnosti.

Þ    Tvorba vnútorných predpisov MŠ - ukážky z praxe.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Patricia Fekete

18.5.2023 o 20:04

Reagovať

Dobry den, prosim Vas je mozne prist na prvy den a to 24.5.?
Dakujem za odpoved.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.