Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni kapacita obsadená

Termín

24.-26. apríl 2023, Začiatok: 12:00 prezenčne (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Grandhotel Bellevue, Horný Smokovec

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

zamestnanci stavebných úradov, starostovia obcí, zamestnanci špeciálnych stavebných úradov ostatní záujemcovia

Kapacita:

250

Uzávierka:

20.04.2023

Variabilný symbol:

24260423

Organizátor:

RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

289 €

Cena pre nečlenov:

309 €

Program:

1. deň: pondelok, 24.4.2023

Prvý vzdelávací blok

ŠTÁTNY STAVEBNÝ DOHĽAD, prejednávanie  stavebných PRIESTUPKOV a správnych deliktov a PRECHOD KOMPETENCIÍ na nové stavebné úrady.

Lektorka: JUDr. Helena Spišiaková

 • Štátny stavebný dohľad (poverenie na ŠSD, oprávnenia orgánu ŠSD, vstup na nehnuteľnosti, povinnosti stavebníka resp. vlastníka stavby, záznam o vykonaní ŠSD, výzva na odstránenie zistenej závady, zastavenie prác na stavbe)
 • Základné pojmy priestupkového práva (definícia priestupku, zavinenie, osoby vyňaté z pôsobnosti zákona, sankcie, zánik zodpovednosti za priestupok - premlčanie)
 • Výkon ŠSD ako objasňovanie priestupkov a správnych deliktov (príslušnosť na objasňovanie priestupkov, podnet na vykonanie ŠSD, oprávnenia orgánu ŠSD pri objasňovaní, ukončenie objasňovania, odloženie veci, predloženie veci na prejednanie priestupku, odovzdanie veci na prejednanie správneho deliktu, odovzdanie veci orgánom činným v trestnom konaní)
 • Konanie o priestupkoch (príslušnosť a súčinnosť správnych orgánov, spoločné konanie, odloženie veci, začatie konania, postúpenie veci, účastníci konania, ústne pojednávanie, zastavenie konania, rozhodnutie o priestupku, náhrada škody, úhrada trov konania, doručovanie, odvolanie, výkon rozhodnutia)
 • Priestupky podľa § 105 stavebného zákona (jednotlivé skutkové podstaty)
 • Prejednávanie správnych deliktov obcou (pojem správneho deliktu, objektívna zodpovednosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, príslušnosť obce, prejednanie správneho deliktu v správnom konaní, rozhodnutie o pokute)
 • Správne delikty podľa § 106 stavebného zákona (jednotlivé skutkové podstaty)
 • Lehoty na ukladanie pokút a vymáhanie nezaplatených pokút
 • Oprávnenia prokurátora pri prejednávaní priestupkov a správnych deliktov obcou
 • Správna žaloba vo veciach správneho trestania podľa Správneho súdneho poriadku

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druhý vzdelávací blok

POVOĽOVANIE telekomunikačných stavieb podľa ZEK

ZÁPIS STAVBY v KN - prax a problémy

Lektorka: JUDr. Jana Dráčová

 • prax a smerovanie výkladu k územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby podľa nového ZEK rok od účinnosti zákona
 • usmernenie ministerstva a aplikačné problémy
 • právna úprava pre zmeny podľa chystanej novely ZEK a nových stavebných predpisov
 • prax orgánov katastra pri zápise údajov o nových stavbách a zmenách stavieb
 • zápis starých stavieb a výmaz  stavby
 • význam overení geometrického plánu
 • vzťah registra adries a zápisu druhu stavby

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. deň: utorok, 25.4.2023

Tretí vzdelávací blok

Zákon o výstavbe – reakcia na aplikačné problémy

Lektor: Ing. Roman Skorka

 • aplikačné problémy a navrhované riešenia;
 • konania vo výstavbe;
 • pôsobnosť obcí v konaní vo výstavbe;
 • pôsobnosť orgánov štátnej správy v konaniach vo výstavbe;
 • kompetencie stavebných úradov;
 • postavenie projektanta v konaní vo výstavbe;
 • návrh integrovaného konania o posudzovaní vplyvov a prerokovaní stavebného zámeru

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konzultácie k prednášaným témam  a zaslaným otázkam s lektormi

Lektori:  JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Jana Dráčová, JUDr. Katarína Krasová, Ing. Roman Skorka

Riadená diskusia a výmena praktických skúseností na základe otázok prítomných účastníkov      a otázok zaslaných vopred; prednostne k témam podujatia. K tejto časti môžete zaslať vopred svoju otázku, alebo námet najneskôr do 17.4.2023.

Ak máte otázku na lektorov, ktorí nebudú prítomní osobne na konzultáciách, pošlite ju a my ju lektorovi  doručíme a môže na ňu odpovedať v rámci svojho vzdelávacie bloku.

Zároveň vás prosím o vzájomnú toleranciu. Zasielajte max. 1 otázku za 1 účastníka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. deň: streda, 26.4.2023

Štvrtý vzdelávací blok

Novely EIA zákona vo vzťahu k povoľujúcim konaniam.

Lektor: Ing. Milan Luciak

Cieľ:

 • Účastníci sa oboznámia s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. 69/2023 Z.z. a s ďalšími novelami z oblasti posudzovania vplyvov (EIA)  a územných plánov (SEA).
 • Získajú informácie, ako sa novelou EIA urýchlia konania tak pri posudzovaní vplyvov, ako aj v následných povoľujúcich konaniach.
 • Oboznámia sa s novou úpravou pre prácu s verejnosťou.
 • Praktické ukážky prepojenia  zákona EIA  a  povoľujúcich konaní.

Pracovný materiál:

súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré odovzdávame účastníkom podujatia pri prezencii, v deň konania podujatia, alebo zaslaním na vami zadané mailové adresy pri prihlasovaní sa.Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

MUDr. Dárius Slovík

25.4.2023 o 17:25

Reagovať

Prípad z praxe: prevádzka Spoločného stavebného úradu Zákamenné má vytvorený LV na stavbu na kú Námestovo na parcele reg. C 770/3- parcela nemá založený LV-tzv. hluchý list vlastníctva/lokálny folklór. https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/parcela-c/839345/770_3?pos=49.409242,19.484433,20 Pri výkone ŠSD cestou SSI Žilina a prokurátorského dozoru bola zistená absencia stavebného povolenia a kolaudácie na stavbu spoločného stavebného úradu. Zamestnanci spoločného stavebného úradu Zákamenné nedokázali vy-dokladovať súlad ich expozitúry s verejným záujmom ani po uplynutí roku a mesiaca, môže stavebný úrad v Námestove predlžovať lehotu na doplnenie po uplynutí roku od vypísania ŠSD a nedoplnenia podkladov - jedná sa o stavbu neoprávnenú k parcele stavebník nemá žiadny vzťah, do roku 2020 nepožiadal o súdne opatrenie. parcela reg. E 1109/1 k.ú. Námestovo je vedená ako orná pôda, má založený LV. Parcela reg. C 770/3 bez LV nemá výňatok. Vedúci stavebného úradu má kolaudáciu Z-1073/2021 - Oznámenie o určení súpiného čísla - 225/21 a R-1202/2022 - Rozhodnutie o odňatí poľnohosp. pôdy sp. zn : OU-NO-PLO1-2022/014496-008 - 26/23 nemal by výňatok predchádzať kolaudácii? https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/parcela-c/803219/3634_32?pos=49.433488,19.554249,19 Platí stavebný zákon aj pre pojednávajúcich- vedúci spoločného stavebného úradu nevypísal SSD na stavbu bez záznamu na katastri sám u seba po podnete v zákonnej lehote: C 271/4 k.ú. Bobrov je to bežný postup? https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/parcela-c/803219/271_4?pos=49.429754,19.542961,20 . Na daný stavebný stavebný úrad dozerá prokuratúra obklopená ornou pôdou https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/parcela-c/839345/293_1?pos=49.406059,19.477963,18. uvedení zamestnanci sú účastníci na prednáška 24.-26. apríl 2023, výňatok na cestu si robili 2 po mojom podnete, Kataster Námestovo je podobná stavba.

PhDr. Žaneta Porubčanová

24.4.2023 o 12:48

Reagovať

Odberná lehota úradnej zásielky, ktorú sa poštovému doručovateľovi nepodarilo doručiť jej adresátovi je spravidla 18 kalendárnych dní, na žiadosť odosielateľa je však možné túto odbernú lehotu upraviť podľa jeho osobitných požiadaviek. Na tento účel slúži dispozičná služba „Uložiť...dní“. Je možné využiť skrátenie odbernej lehoty v konaniach podľa stavebného zákona ?

Ing. Oľga Kačinetzová

21.4.2023 o 08:34

Reagovať

Dobrý deň. Otázka na lektorov:
Stavebník požiadal o zmenu územného rozhodnutia. V roku 2014 bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie, ktorému predchádzala EJA. Následne v roku 2015 bolo vydané stavebné povolenie. Nakoľko nebolo so stavbou začaté, stavebné povolenie stratilo platnosť. Ak už nie je platné stavebné povolenie, je možné povoliť zmenu územného rozhodnutia? Podľa môjho názoru, nie, ale stavebník tvrdí opak, nakoľko sa zrejme chce vyhnúť znovu zisťovaciemu konaniu (EJA), ktoré predchádzalo pred vydaním územného rozhodnutia v roku 2014 a podľa § 37 ods. 8 zákona 24/2006 Z.z. platí len 7 rokov. Ďakujem za odpoveď.

Ing. Oľga Kačinetzová

21.4.2023 o 08:34

Reagovať

Dobrý deň. Otázka na lektorov:
Stavebník požiadal o zmenu územného rozhodnutia. V roku 2014 bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie, ktorému predchádzala EJA. Následne v roku 2015 bolo vydané stavebné povolenie. Nakoľko nebolo so stavbou začaté, stavebné povolenie stratilo platnosť. Ak už nie je platné stavebné povolenie, je možné povoliť zmenu územného rozhodnutia? Podľa môjho názoru, nie, ale stavebník tvrdí opak, nakoľko sa zrejme chce vyhnúť znovu zisťovaciemu konaniu (EJA), ktoré predchádzalo pred vydaním územného rozhodnutia v roku 2014 a podľa § 37 ods. 8 zákona 24/2006 Z.z. platí len 7 rokov. Ďakujem za odpoveď.

Lenka Hlbocká

17.4.2023 o 08:24

Reagovať

Dobrý deň mám otázku na lektorov:
Môžem dostať poverenie na výkon štátneho stavebného dohľadu, ak nemám skúšku odbornej spôsobilosti?

Robert Mračko

11.4.2023 o 14:37

Reagovať

Otázka na lektorov:
Dobrý deň, mal by som otázku, ako riešiť správny delikt a priestupok v prípade, že počas štátneho stavebného dohľadu stavebný úrad zistí, že stavebníkom stavby sú súčasne fyzická osoba a právnická osoba, ktorí medzi sebou uzatvorili zmluvu o spoločnej výstavbe oplotenia medzi pozemkami. Predpokladám, že Je potrebné riešiť situáciu samostatným konaním o správnom delikte a samostatným konaním o priestupku. Ďakujem za radu a informáciu.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.