Pracovné stretnutie riaditeľov škôl

Termín

25.-27. marec 2024, Začiatok: 11:00 pracovné stretnutie (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Horný Smokovec, hotel Bellevue

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

riaditelia a zástupcovia všetkých typov škôl

Kapacita:

140

Uzávierka:

25.03.2024

Variabilný symbol:

25270324

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

320 €

Cena pre nečlenov:

340 €

Program:

1. deň:  pondelok - 25. 3. 2024

Právny vzťah obcí a škôl/školských zariadení

Lektor:    doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

 • Vymenúvanie riaditeľa školy a školského zariadenia.
 • Odvolávanie riaditeľa školy a školského zariadenia.
 • Pracovnoprávny status riaditeľa školy a školského zariadenia.
 • Kontrolná právomoc hlavného kontrolóra a starostu vo vzťahu k škole a školskému zariadeniu.
 • Dôraz doterajšie právne otázky a prípady - rozhodovacia činnosť súdov (judikatúra).

Zaujíma vás, ako má obec postupovať pri výberom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa? Chcete vedieť aké sú zákonné možnosti odvolania riaditeľa školy, i ako sa má riaditeľ školy brániť voči nezákonnému odvolaniu? Ako na to, vám v jednotlivých krokoch vysvetlí lektor tejto časti programu. Priblíži vám zodpovednosť riaditeľa školy, jeho kompetencie, úlohy a rovnako možné dôsledky v prípade porušenia povinností. S riaditeľom školy môžu byť uzatvárané rôzne druhy pracovných pomerov. Lektor vám poradí, aký druh pracovného pomeru je najvýhodnejší pre riaditeľa školy ako zamestnanca a aký pre školu ako zamestnávateľa.

 

Etiketa a protokol ako súčasť každej modernej a úspešnej školy

Lektorka:    Mgr. Sandra Makeľová

 • Úspech ide ruka v ruke so zdvorilosťou, slušnosťou a vybranými spôsobmi
 • Hlavné princípy a pravidlá v zoznamovaní, predstavovaní a dávaní prednosti
 • Etiketa ako základ slušnej spoločnosti a povedomie pre dnešnú mladú generáciu
 • Vhodný Dress code/ obliekanie v práci
 • Správna písomná komunikácia a jej náležitosti

 

2. deň:  utorok - 26. 3. 2024

Riadená konzultácia na tému: Poďme sa učiť z chýb iných.

Zistené nedostatky v riadení školy z pohľadu dokumentácie a ich možné riešenia

Lektorka:  Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

 • Zákonné náležitosti a legislatívne možnosti zamestnávateľa
 • Kombinácia - Pracovný poriadok – Organizačný poriadok – Kolektívna zmluva
 • Príplatky – nárokové a nenárokové zložky funkčného platu – priznanie, odobratie
 • Pracovné náplne alebo organizačný poriadok
 • Pracovný čas – povinnosti a nedostatky v evidencii – ako na to?
 • Práca nadčas – povinnosti a evidencia
 • Náhradné voľno - povinnosti a evidencia
 • Možnosti pracovnoprávneho - personálneho auditu
 • Riešenia pre každodennú prax – príklady z praxe (zistené porušenia a možná náprava nedostatkov)

V priebehu konzultácie sa budú prezentovať príklady z každodennej praxe zistené pri kontrolách, pracovnoprávnych auditoch priamo na školách a v priebehu riadenej konzultácie sa budú prezentovať riešenie, prípadne sa budeme snažiť variantné riešenia na nápravu nedostatkov.

3. deň: streda - 27. 3. 2024

Ako vytvoriť bezpečné prostredie v škole

Lektorka:  Ing. Nora Lauková, MBA

 • Čo môže byť riziko v školskom prostredí - konflikt, manipulácia, agresivita, pasivita, poruchy správania, poškodzovanie seba a iných, ponižovanie - defraudácia - ako identifikovať riziká
 • Ako sa komunikačne správať pri riešení rizika v škole - techniky
 • Ako vytvárať bezpečné prostredie v škole s pedagógmi, rodičmi a deťmi  - vytváranie stabilných väzieb a rešpektujúcich podporných vzťahov
 • Typy, rady a cvičenia na komunikáciu pre vytvorenie bezpečného prostredia v škole

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.