Meno, priezvisko, tituly:doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Informácie:

Profesia:

 • v súčasnosti:   advokát

docent, Katedra ústavného práva a správneho práva UPJŠ v Košiciach

 • 2009 – 2015: hlavný kontrolór mesta

Vzdelanie:

 

 • 2016: habilitovaný docent v odbore správne právo, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Dipl. „DOC.“
 • 2008 – 2013: vysokoškolské III. stupňa v odbore správne právo Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Dipl. Philosophiae doctor „PhD.“
 • 2007 – 2008: doktorát - ústavné právo, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Dipl. Iuris utriusque doctor „JUDr.“
 • 2002 - 2007: vysokoškolské II. Stupňa v odbore právo, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Dipl. Magister „Mgr.“

 

Uznania:

 

 • 2010 - 2016: predseda Legislatívno-právnej komisie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky
 • 2014 - 2016: predseda Komisie na prípravu návrhu zákona o kontrole v územnej samospráve Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky.
 • 2015: monografické dielo: Tekeli, J. - Hoffmann, M.: Zákon o obecnom zriadení. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer. 776 s. navrhnuté vydavateľstvom Wolters Kluwer na udelenie ceny Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2014
 • marec 2010: stály člen Legislatívno-právnej komisie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky,

 

Najvýznamnejšie publikačné výstupy:

 

 • Tekeli, J. - Hoffmann, M.: Zákon o obecnom zriadení. Komentár. 2014. Bratislava: Wolters Kluwer. 776 s.,
 • Tekeli, J.: Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti. 2016. Bratislava: Wolters Kluwer. 248 s.
 • Tekeli, J.: Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016. 2016. Bratislava: Wolters Kluwer. 64 s.
 • Tekeli, J.: Konflikt záujmov vo verejnej správe. Košice: UPJŠ, 2014. 180 s.,
 • Tekeli, J. – Hoffmann, M.: Kontrola v obecnej samospráve. Bratislava: Eurokódex. 2013. 1. vydanie. 280 s.
 • autor vyše päťdesiatich zahraničných a domácich vedeckých a odborných článkov z oblasti správneho práva.

 

Lektor pre vzdelávacie inštitúcie územnej samosprávy:

 

 • od roku 2009
 • základné oblasti lektorského pôsobenia:

-       nakladanie s majetkom obce,

-       kontrola vo verejnej správe,

-       kompetenčné právo orgánov obce,

-       obecná normotvorba,

-       konflikt záujmov vo verejnej správe,

-       podnikateľská činnosť v obecnej samospráve,

-       susedské spory,

-       sťažnostné a petičné právo,

-       slobodný prístup k informáciám,

-       právny vzťah obcí a škôl a školských zariadení.

Lektorovanie podujatí: 14. 06. 2024 - Prvé praktické skúsenosti po novele zákona o majetku obcí
14. 06. 2024 - Prvé praktické skúsenosti po novele zákona o majetku obcí
14. 06. 2024 - Prvé praktické skúsenosti po novele zákona o majetku obcí
25. 03. 2024 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
14. 11. 2023 - Pracovné stretnutie správcov majetku
16. 10. 2023 - Pracovné stretnutie pre školské úrady
13. 10. 2023 - Veľká novela zákona o majetku obcí od 1. 11. 2023
29. 09. 2023 - Veľká novela zákona o majetku obcí od 1. 11. 2023
25. 09. 2023 - Veľká novela zákona o majetku obcí od 1. 11. 2023
05. 09. 2023 - Základy kontroly v územnej samospráve
24. 03. 2023 - PRÁVNE ZÁKLADY pre starostov a poslancov - dve na seba nadväzujúce časti, dvaja lektori
24. 03. 2023 - PRÁVNE ZÁKLADY pre starostov a poslancov - dve na seba nadväzujúce časti, dvaja lektori
17. 03. 2023 - PRÁVNE ZÁKLADY pre starostov a poslancov - 2. časť
13. 02. 2023 - Praktické otázky kontrolnej činnosti v samospráve - 2 dni
13. 02. 2023 - Praktické otázky kontrolnej činnosti v samospráve - 3 dni
28. 01. 2023 - Základné princípy fungovania obecnej samosprávy *legislatívna a ekonomická časť*
01. 11. 2022 - Výkon samosprávy obyvateľmi obce - v rámci vzdelávacieho cyklu Základné princípy fungovania obcí a miest
01. 11. 2022 - Vzťahy medzi orgánmi obce - v rámci vzdelávacieho cyklu Základné princípy fungovania obcí a miest
22. 09. 2022 - Základné princípy fungovania obcí a miest - vzdelávací cyklus - 6 videí
22. 09. 2022 - Základné princípy fungovania obcí a miest - vzdelávací cyklus - 6 videí
22. 09. 2022 - Základné princípy fungovania obcí a miest - vzdelávací cyklus - 6 videí
20. 09. 2022 - TEST - Vzdelávací cyklus - Základné princípy fungovania obcí a miest vo vybraných kompetenciách
08. 09. 2022 - Základné princípy fungovania obcí a miest - vzdelávací cyklus - 6 videí; hlavný mail uveďte do Prihlášky, zvyšných 9 do POZNÁMKY
04. 06. 2022 - Základy kontroly v územnej samospráve - Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1551/2018/73/1 - 5.časť
27. 05. 2022 - Základy kontroly v územnej samospráve - Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1551/2018/73/1 - 4.časť 
20. 05. 2022 - Základy kontroly v územnej samospráve - Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1551/2018/73/1 - 3.časť
11. 05. 2022 - Základy kontroly v územnej samospráve - Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1551/2018/73/1 - 2.časť
05. 05. 2022 - Základy kontroly v územnej samospráve - Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1551/2018/73/1
23. 03. 2022 - Ako vykonať kontrolu investičnej akcie - pracovné stretnutie kontrolórov a ďalších zamestnancov samosprávy
02. 02. 2022 - Pracovné stretnutie starostov a primátorov
01. 12. 2021 - Správne konanie v školstve
01. 12. 2021 - Správne konanie v školstve
01. 12. 2021 - Správne konanie v školstve
06. 10. 2021 - Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
06. 10. 2021 - Pracovné stretnutie pre správcov majetku miest a obcí a správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov - 2 dni
06. 10. 2021 - Pracovné stretnutie pre správcov majetku miest a obcí a správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov - 3 dni
28. 06. 2021 - Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
16. 03. 2021 - Zmeny v rozhodovaní riaditeľov škôl od 1.1.2021
16. 03. 2021 - Zmeny v rozhodovaní riaditeľov škôl od 1. januára 2021
16. 03. 2021 - Zmeny v rozhodovaní riaditeľov škôl od 1.1.2021
28. 09. 2020 - Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
30. 04. 2020 - Rokovanie obecného zastupiteľstva a starosta počas COVID 19 * videoseminár *
29. 04. 2020 - Rokovanie obecného zastupiteľstva a starosta počas COVID 19 * online WEBINÁR *
02. 04. 2020 - Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov
11. 02. 2020 - Susedské spory, sťažnosti a petície a úlohy starostu, komisií, kontrolóra a zastupiteľstva v nich
11. 02. 2020 - Susedské spory
23. 01. 2020 - Susedské spory, sťažnosti a petície
18. 11. 2019 - Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
12. 06. 2019 - Akreditovaný kurz: Základy kontroly v územnej samospráve - 4. časť kurzu
02. 04. 2019 - Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska
27. 03. 2019 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
15. 03. 2019 - Právne základy obce nielen pre novozvolených - II.
19. 02. 2019 - Právne základy pre obce nielen pre (novo) zvolených I.
26. 11. 2018 - Zasadnutie zastupiteľstva po komunálnych voľbách * kreovanie orgánov, rokovanie, odmeňovanie,  povinnosti orgánov obce*
19. 11. 2018 - Zasadnutie zastupiteľstva po komunálnych voľbách kreovanie orgánov, rokovanie, odmeňovanie, povinnosti orgánov obce.
10. 05. 2018 - Veľká novela zákona o obecnom zriadení *od 1.4.2018*
21. 03. 2018 - Novela zákona o obecnom zriadení k 1.4.2018
08. 11. 2017 - Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
19. 04. 2017 - Nakladanie s majetkom obce – II. časť
02. 02. 2017 - Nakladanie s majetkom obcí
31. 01. 2017 - Nakladanie s majetkom obcí
30. 09. 2016 - SUSEDSKÉ SPORY a úlohy starostu, komisií, kontrolóra a zastupiteľstva v nich
13. 04. 2016 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 3 dni
13. 04. 2016 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 2 dni
06. 04. 2016 - Nové pravidla odmeňovania v obci po 1.1.2016
04. 04. 2016 - Nové pravidlá odmeňovania v obci od 1.1.2016
12. 11. 2015 - PROJEKT Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy
04. 11. 2015 - Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska
Autorstvo publikácií: Kompetenčné právo v samospráve. Konfliktné oblasti.