Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov Seminár je zrušený, náhradný termín určíme neskôr

Termín

2.-3. apríl 2020, Začiatok: 12:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Podbanské, hotel Permon

Lektori:

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. , Ing. Peter Skočen, Ing. Štefan Tebelák

Kategória:

praktický seminár

Cieľová skupina:

správcovia obecných nájomných bytov a nebytových priestorov, starostovia, odborní zamestnanci byt. podnikov

Kapacita:

120

Uzávierka:

26.03.2020

Variabilný symbol:

020304

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice

Cena pre členov:

150 €

Cena pre nečlenov:

170 €

Program:

1. deň: štvrtok, 2.4.2020

Ochrana pred požiarmi, bezpečnosť stavieb a technických zariadení.

Lektori: Ing. Peter Skočen, Ing. Štefan Tebelák

1.časť: Plnenie úloh právnickej osoby (obce) vo vzťahu k vlastnému majetku a všeobecne podľa zákona o ochrane

pred požiarmi

 • povinnosti obce podľa zákona o ochrane pred požiarmi
 • plnenie úloh právnickej osoby - obce vo vzťahu k majetku - ochrana pred požiarmi v bytových domoch – preventívne protipožiarne prehliadky
 • obsah riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby
 • podmienky prevádzkovania požiarnych zariadení
 • postup pri posudzovaní dokumentácii stavieb pri územnom, stavebnom, kolaudačnom konaní a zmenách využitia stavieb

2.časť: Bezpečnosť stavieb a technických zariadení budov

 • technické zariadenia budov, ktoré sa považujú za vyhradené  technické zariadenia: elektrické, zdvíhacie, plynové a tlakové
 • technická dokumentácia vyhradených technických zariadení
 • podmienky prevádzkovania vyhradených technických zariadení
 • oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradených technických zariadení
 • odborná spôsobilosť na obsluhu vyhradených technických zariadení

2. deň: piatok, 3.4.2020

Nakladanie s majetkom obce – zamerané na byty a nebytové priestory

Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

 • Prevody majetku obce – predaj, zámena, darovanie.
 • Sankcie za porušenie povinností obce pri prevodoch a prenájmoch z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
 • Nadobúdanie majetku obce – kúpa.
 • Nájom a výpožička majetku obce.
 • Nájom bytov a nebytových priestorov obce
 • Zverejňovacia povinnosť obce pri nakladaní s majetkom obce.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.