Pracovné stretnutie riaditeľov škôl

Termín

27.-29. marec 2019, Začiatok: 12:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Podbanské, hotel Permon

Lektori:

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová , prof. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD., PhD., doc. PaedDr. Martin Klimovič, PhD., Mgr. Blanka Tomková, PhD.,

Kategória:

praktický seminár

Cieľová skupina:

riaditelia a zástupcovia riaditeľov materských, základných a stredných škôl

Kapacita:

180

Uzávierka:

24.03.2019

Variabilný symbol:

272903

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

215 €

Cena pre nečlenov:

235 €

Program:

1. Právny vzťah obcí a škôl, VZN v oblasti školstva

Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

 • Vymenúvanie riaditeľa školy a školského zariadenia.
 • Odvolávanie riaditeľa školy a školského zariadenia.
 • Pracovnoprávny status riaditeľa školy a školského zariadenia.
 • Kontrolná právomoc hlavného kontrolóra a starostu vo vzťahu k škole a školskému zariadeniu.
 • Školské VZN
 • Dôraz doterajšie právne otázky a prípady - rozhodovacia činnosť súdov (judikatúra).

2. (Ne)myslím, teda (nie) som.

Lektori: prof. PhDr. Iveta  Kovalčíková, PhD., doc. PaedDr. Martin Klimovič, PhD., Mgr. Blanka Tomková, PhD.,

 • Kognitivizácia edukačného procesu: výskum a jeho praktické aplikácie v školskom prostredí  (APVV-15-0273)
 • PISA a školská politika
 • Myslenie a matematika
 • Myslenie a (slovenský) jazyk

3. Pracovno-právne povinnosti zamestnávateľa – konzultácie cez vzorové tlačivá

Lektorka: Mgr. Katarína Tamášová

 • Pracovný pomer a odmeňovanie

(pracovná zmluva, platový dekrét, pracovná náplň, mlčanlivosť, informovanie o vnútorných predpisoch, dohody mimo pracovného pomeru, atď.)

 • Zodpovednosť zamestnanca a zamestnávateľa

(dohoda o hmotnej zodpovednosti, karta na zverené predmety, škodová komisia, atď.)

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.