Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni Kapacita Permonu plná, ubytovanie už len v hoteli PIERIS***

Termín

29.-30. november 2023, Začiatok: 11:30 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Grandhotel Permon **** Podbanské

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

zamestnanci stavebných úradov, starostovia obcí, zamestnanci špeciálnych stavebných úradov ostatní záujemcovia

Kapacita:

100

Uzávierka:

20.11.2023

Variabilný symbol:

29301123

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

215 €

Cena pre nečlenov:

235 €

Program:

1. deň: streda, 29.11.2023

11.30       Privítanie, otvorenie

Informačný blok Úradu pre územné plánovanie a výstavbu

Lektor: Ing. Roman Skorka, generálny riaditeľ pre výstavbu a vyvlastňovanie

Þ      Aktuálne informácie o zmenách v stavebnej legislatíve po 1.4.2024.

Þ      Informácie o procese konzultácií v súvislosti s prípravou návrhu vyhlášok.

 

Nová stavebná legislatíva v oblasti územného plánovania

Lektorka: Ing. arch. Zuzana Kordošová, riaditeľka odboru územného plánovania

Þ      Aktuálne informácie o zmenách legislatívy v oblasti územného plánovania.

Þ      Informácie o vyhláške o obsahu a spôsobe spracovania ÚPD.

Þ      Informácie o procesoch obstarávania ÚPD podľa novej legislatívy.

 

Spoločné hodnotenie reformy vo výstavbe, riadená diskusia

Lektor: Ing. Michal Kán

Okruhy diskusie:

Þ      pozitíva a negatíva očakávanej reformy

Þ      technický, legislatívny, finančný a personálny aspekt

Þ      prínos reformy v čase

 

2. deň: štvrtok, 30.11.2023

Správny poriadok pre obce a NOVÉ STAVEBNÉ ÚRADY

Lektorka: JUDr. Helena Spišiaková (online forma v Kongresovej miestnosti)

Podľa § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov: Ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.

Všeobecným predpisom o správnom konaní je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších prepisov (ďalej len „správny poriadok“).

Vzťah k správnemu poriadku upravuje aj nový zákon č. 201/2022 Z.z. o výstavbe v znení neskorších prepisov, a to v § 61 a niektorých ďalších ustanoveniach.

Správny poriadok ako tzv. procesný predpis upravuje postup správneho orgánu, a tiež práva a povinnosti účastníkov (fyzických osôb a právnických osôb) a stavebný úrad ako správny orgán ho použije vždy, ak osobitný predpis, v tomto prípade stavebný zákon alebo zákon o výstavbe, nestanovuje inak.

Správny poriadok bol v priebehu posledných rokov niekoľkokrát novelizovaný, a preto je nevyhnutné, aby zamestnanci stavebných úradov poznali tento základný procesný predpis tak, aby správne konania vedené podľa stavebného zákona alebo zákona o výstavbe spĺňali kritériá zákonnosti a boli v súlade so základnými zásadami a pravidlami správneho konania.

Þ      Základné zásady správneho konania

Þ      Správne orgány (príslušnosť vecná, miestna a funkčná, predpojatosť a vylúčenie zamestnancov z konania;)

Þ      Účastníci konania a zúčastnené osoby (zastupovanie, splnomocnenie, zákonný zástupca, ustanovenie opatrovníka)

Þ      Priebeh správneho konania (začatie konania, ústne pojednávanie, zápisnica, nazeranie do spisov, doručovanie, lehoty a ich počítanie, svedkovia, znalci, listiny, ohliadka, čestné vyhlásenie, prerušenie a zastavenie konania, zmier, trovy konania)

Þ      Rozhodnutie (náležitosti, lehoty, oznámenie, právoplatnosť a vykonateľnosť)

Þ      Preskúmavanie rozhodnutí (odvolanie, odvolacie orgány, obnova konania, preskúmanie rozhodnutia v mimoodvolacom konaní)

Þ      Výkon rozhodnutia (správna exekúcia: začatie a priebeh výkonu rozhodnutia, odloženie a upustenie od výkonu rozhodnutia, námietky, formy výkonu rozhodnutia, výkon rozhodnutia súdnym exekútorom).

Þ      Správna žaloba podľa Správneho súdneho poriadku

Þ      Protest prokurátora podľa zákona o prokuratúre

 

14.00 – 16.30 Konzultácie k prednášaným témam  a zaslaným otázkam s lektormi

Konzultanti:       Ing. Roman Skorka, Ing. Arch. Zuzana Kordošová, Ing. Michal Kán, JUDr. Helena Spišiaková (online), Mgr. František Rybárik, kpt. Mgr.  Martin Polka

Riadená diskusia a výmena praktických skúseností na základe otázok zaslaných vopred a otázok prítomných účastníkov k témam podujatia. K tejto časti môžete zaslať vopred svoju otázku, alebo námet najneskôr do 22.11.2023.

Ak máte otázku na lektorov, ktorí nebudú prítomní osobne na konzultáciách, pošlite ju a my ju lektorovi  doručíme a môže na ňu odpovedať v rámci svojho vzdelávacie bloku.

Zároveň vás prosím o vzájomnú toleranciu. Zasielajte max. 1 otázku za 1 účastníka.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.