Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni - podujatie uzavreté, vyčerpaná kapacita oboch hotelov STAVEBNÉ ÚRADY

Termín

23.-24. november 2022, Začiatok: 11:30 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Grandhotel Permon, Podbanské

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

zamestnanci stavebných úradov, starostovia obcí, zamestnanci špeciálnych stavebných úradov ostatní záujemcovia

Kapacita:

100

Uzávierka:

17.11.2022

Variabilný symbol:

23241122

Organizátor:

RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

199 €

Cena pre nečlenov:

207 €

Program:

1. deň: streda, 23.11.2022

Čierne stavby podľa stavebného zákona a nového zákona o výstavbe

Lektorka: JUDr. Helena Spišiaková

1. Stavba (definícia stavby, členenie stavieb, požiadavky na stavby)

2. Povoľovanie stavieb zmien stavieb a udržiavacích prác (stavebné povolenie / ohlásenie, príslušnosť stavebného úradu)

2.1.   Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce podliehajúce ohláseniu

2.2.   Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy a udržiavacích prác (náležitosti ohlásenia, vlastnícke a iné právo, postup stavebného úradu, dotknuté orgány

2.3.   Stavby vyžadujúce stavebné povolenie (žiadosť, účastníci stavebného konania, stavebné povolenie, zmena stavby pred dokončením)

3. Zisťovanie čiernych stavieb (štátny stavebný dohľad, orgány, výkon, oprávnenia)

4. Postup stavebného úradu pri nelegálnych stavbách (uskutočnených bez povolenia alebo ohlásenia)

4.1.   Overenie pasportu drobnej stavby

4.2.   Konanie o dodatočnom povolení stavby

4.3.   Stavba na cudzom pozemku

4.4.   Konanie o odstránení nelegálnej stavby

4.5.   Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe ohlásenia

5. Sankcie za čierne stavby

5.1.   Priestupky

5.2.   Správne delikty

6. Vymáhanie  pokút

7. Čierne stavby podľa nového zákona č. 201/2022 Z.z. o výstavbe

7.1.   Nepovolené stavebné práce

7.2.   Nariadenie odstránenia stavby

7.3.   Preskúmanie spôsobilosti nepovolenej stavby na prevádzku

7.4.   Prechodné ustanovenia

 

Pôsobnosť, regionálna štruktúra, informačný systém územného plánovania a výstavby

Informačný blok Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR

Lektor: Martin Hypký, predseda Úradu pre územné plánovania a výstavbu

 

2. deň: štvrtok, 24.11.2022

Ustanovenia právnych predpisov na úseku dopravy súvisiace s rozhodovaním   špeciálneho stavebného úradu a cestného správneho orgánu

Lektorka: Ing. Gabriela Záremská -  Autorizovaný stavebný inžinier

Þ     Prehľad právnych predpisov na úseku dopravy

Þ     Základné pojmy a základné ustanovenia pri schvaľovaní stavieb

Þ     Povoľovanie stavieb špeciálnym stavebným úradom

Þ     Rozhodnutia orgánov štátnej správy, cestného správneho orgánu

Þ     Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie vôd  Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vodách z povrchového odtoku a pôsobnosti orgánov štátnej vodnej správy

Þ     Voľné témy (napr. stavby v areáloch, ohlásenia)

 

Úrad pre ÚP a výstavbu SR

Zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe – prierez novou legislatívou účinnou od 1. 4. 2022


Konzultácie k prednášaným témam  a zaslaným otázkam s lektormi

Riadená diskusia a výmena praktických skúseností na základe otázok prítomných účastníkov      a otázok zaslaných vopred; prednostne k témam podujatia. K tejto časti môžete zaslať vopred svoju otázku, alebo námet najneskôr do 15.11.2022.

Ak máte otázku na lektorov, ktorí nebudú prítomní osobne na konzultáciách, pošlite ju a my ju lektorovi  doručíme. Môže na ňu odpovedať v rámci svojho vzdelávacie bloku, alebo ho vieme pripojiť cez niektorú online platformu.


Pokračovanie pre účastníkov 3-dňového podujatia:

3. deň: piatok, 25.11.2022

Elektronické rozhodnutia v činnosti stavebného úradu/ spoločného stavebného úradu

Lektorka: Ing. Erika Kusyová

  • Základné informácie o zákonnej povinnosti

Þ     výkon verejnej moci = vydávanie rozhodnutí elektronicky

Þ     všeobecne správne konanie a vzťah k rozhodnutiam stavebného úradu

  • Príjem a spracovanie podania

Þ     elektronická schránka, agendový informačný systém, informačný systém na správu registratúry

Þ     príjem listinnej podoby podania

Þ     príjem elektronickej podoby, náležitosti, poplatky

Þ     spracovanie podania, komunikácia so žiadateľom

Þ     overovanie referenčných údajov, ktoré sú súčasťou podania

Þ     overovanie informácií (1x a dosť)

  • Rozhodnutia stavebného úradu

Þ     príprava na vydanie rozhodnutia - nastavenie procesu, zabezpečenie potrebných náležitostí

Þ     vyhľadávanie adresátov

Þ     vytváranie rozhodnutia ako elektronického úradného dokumentu, dátová štruktúra, vlastné znenie rozhodnutia

Þ     podpisovanie rozhodnutia, ako získať certifikáty

Þ     odosielanie a postup doručovania v prípade, ak adresát nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie

Þ     doručenie zverejnením

Þ     odvolanie

Þ     vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti

Þ     registratúra a vedenie spisu

  • Postup v prípade Spoločného stavebného úradu

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Ing. Rudolf Jánošík

15.11.2022 o 14:51

Reagovať

Otázka pre Ing. Hypkého:
Z webovej stránky vidíme, akých konferencií v cudzine sa zúčastňuje, aké a pre koho školenie ste uskutočnili. Keďže pracujem na druhostupňovom správnom orgáne (v súčasnej dobe aj odvolací orgán pre prvostupňové orgány) zaujímalo by ma, kedy príde rad aj na týchto zamestnancov, keďže sa ich to bytostne dotýka, určite viac ako zamestnancov NDS. A čo bude so súčasnými odbornými pracovníkmi stavebných úradov v samospráve, mnohí majú dlhoročnú prax a skúsenosti? Taktiež vrelo odporúčam nájsť si čas a urobiť nazvem to návštevy na odboroch výstavby a bytovej politiky okresných úradov v sídle krajov.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.