Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni - podujatie uzavreté, vyčerpaná kapacita oboch hotelov STAVEBNÉ ÚRADY

Termín

23.-25. november 2022, Začiatok: 00:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Grandhotel Permon, Podbanské

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

zamestnanci stavebných úradov, starostovia obcí, zamestnanci špeciálnych stavebných úradov ostatní záujemcovia

Kapacita:

250

Uzávierka:

17.11.2022

Variabilný symbol:

23251122

Organizátor:

RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

279 €

Cena pre nečlenov:

299 €

Program:

1. deň: streda, 23.11.2022

Čierne stavby podľa stavebného zákona a nového zákona o výstavbe

Lektorka: JUDr. Helena Spišiaková

1. Stavba (definícia stavby, členenie stavieb, požiadavky na stavby)

2. Povoľovanie stavieb zmien stavieb a udržiavacích prác (stavebné povolenie / ohlásenie, príslušnosť stavebného úradu)

2.1.   Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce podliehajúce ohláseniu

2.2.   Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy a udržiavacích prác (náležitosti ohlásenia, vlastnícke a iné právo, postup stavebného úradu, dotknuté orgány

2.3.   Stavby vyžadujúce stavebné povolenie (žiadosť, účastníci stavebného konania, stavebné povolenie, zmena stavby pred dokončením)

3. Zisťovanie čiernych stavieb (štátny stavebný dohľad, orgány, výkon, oprávnenia)

4. Postup stavebného úradu pri nelegálnych stavbách (uskutočnených bez povolenia alebo ohlásenia)

4.1.   Overenie pasportu drobnej stavby

4.2.   Konanie o dodatočnom povolení stavby

4.3.   Stavba na cudzom pozemku

4.4.   Konanie o odstránení nelegálnej stavby

4.5.   Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe ohlásenia

5. Sankcie za čierne stavby

5.1.   Priestupky

5.2.   Správne delikty

6. Vymáhanie  pokút

7. Čierne stavby podľa nového zákona č. 201/2022 Z.z. o výstavbe

7.1.   Nepovolené stavebné práce

7.2.   Nariadenie odstránenia stavby

7.3.   Preskúmanie spôsobilosti nepovolenej stavby na prevádzku

7.4.   Prechodné ustanovenia

 

Pôsobnosť, regionálna štruktúra, informačný systém územného plánovania a výstavby

Informačný blok Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR

Lektor: Martin Hypký, predseda Úradu pre územné plánovania a výstavbu

 

2. deň: štvrtok, 24.11.2022

Ustanovenia právnych predpisov na úseku dopravy súvisiace s rozhodovaním   špeciálneho stavebného úradu a cestného správneho orgánu

Lektorka: Ing. Gabriela Záremská -  Autorizovaný stavebný inžinier

Þ     Prehľad právnych predpisov na úseku dopravy

Þ     Základné pojmy a základné ustanovenia pri schvaľovaní stavieb

Þ     Povoľovanie stavieb špeciálnym stavebným úradom

Þ     Rozhodnutia orgánov štátnej správy, cestného správneho orgánu

Þ     Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie vôd  Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vodách z povrchového odtoku a pôsobnosti orgánov štátnej vodnej správy

Þ     Voľné témy (napr. stavby v areáloch, ohlásenia)

 

Úrad pre ÚP a výstavbu SR

Zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe – prierez novou legislatívou účinnou od 1. 4. 2022


Konzultácie k prednášaným témam  a zaslaným otázkam s lektormi

Riadená diskusia a výmena praktických skúseností na základe otázok prítomných účastníkov      a otázok zaslaných vopred; prednostne k témam podujatia. K tejto časti môžete zaslať vopred svoju otázku, alebo námet najneskôr do 15.11.2022.

Ak máte otázku na lektorov, ktorí nebudú prítomní osobne na konzultáciách, pošlite ju a my ju lektorovi  doručíme. Môže na ňu odpovedať v rámci svojho vzdelávacie bloku, alebo ho vieme pripojiť cez niektorú online platformu.


Pokračovanie pre účastníkov 3-dňového podujatia:

3. deň: piatok, 25.11.2022

Elektronické rozhodnutia v činnosti stavebného úradu/ spoločného stavebného úradu

Lektorka: Ing. Erika Kusyová

  • Základné informácie o zákonnej povinnosti

Þ     výkon verejnej moci = vydávanie rozhodnutí elektronicky

Þ     všeobecne správne konanie a vzťah k rozhodnutiam stavebného úradu

  • Príjem a spracovanie podania

Þ     elektronická schránka, agendový informačný systém, informačný systém na správu registratúry

Þ     príjem listinnej podoby podania

Þ     príjem elektronickej podoby, náležitosti, poplatky

Þ     spracovanie podania, komunikácia so žiadateľom

Þ     overovanie referenčných údajov, ktoré sú súčasťou podania

Þ     overovanie informácií (1x a dosť)

  • Rozhodnutia stavebného úradu

Þ     príprava na vydanie rozhodnutia - nastavenie procesu, zabezpečenie potrebných náležitostí

Þ     vyhľadávanie adresátov

Þ     vytváranie rozhodnutia ako elektronického úradného dokumentu, dátová štruktúra, vlastné znenie rozhodnutia

Þ     podpisovanie rozhodnutia, ako získať certifikáty

Þ     odosielanie a postup doručovania v prípade, ak adresát nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie

Þ     doručenie zverejnením

Þ     odvolanie

Þ     vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti

Þ     registratúra a vedenie spisu

  • Postup v prípade Spoločného stavebného úradu

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Ing. Michal Biroš

23.11.2022 o 22:20

Reagovať

Ešte otázka na Ing. Záremskú, projektantka pre dopravné stavby mi poslala dokumentáciu vjazdu na ktorej je jej pečiatka a elektronický podpis, teda dokumentácia nie je fyzický opečiatkovaná a podpísaná, ale projektantka priamo v programe, v ktorom pracuje vložila túto pečiatku aj svoj podpis. Nemám problém akceptovať takúto dokumentáciu, ale stalo sa mi, že iný stavebný úrad mi dokumentáciu vrátil, že ju nemôže akceptovať práve kvôli vytlačenému podpisu. Podľa nej nemali problém akceptovať takúto dokumentáciu na NDS aj na SSC. Ako to teda je?

Ing. Michal Biroš

23.11.2022 o 22:07

Reagovať

Otázka k novému zákonu č. 201/2022 Z.z. o výstavbe. Doteraz platilo, že projekty pre jednoduché stavby mohol robiť aj projektant s príslušným vzdelaním a praxou, teda aj človek bez pečiatky. Ako to bude ponovom, do systému bude mať prístup len projektant resp. architekt, ktorý je v komore stavebných inžinierov resp. v komore architektov? Alebo aj naďalej bude môcť projektant bez pečiatky nahrávať dokumentáciu do systému?

Michal Tvrdý

23.11.2022 o 21:58

Reagovať

Zdravím,
Povoľovanie zmeny stavby pred jej dokončením, kde stavebník chce zmeniť pôvodný montovaný drevodom na murovaný. Dispozícia a tvar domu sa nemení. Stavebník začal so stavbou a dajme tomu, že má postavené len základy. Zmena stavby pred dokončením sa oznámi rovnakým spôsobom ako stavebko, teda všetkým účastníkom konania? Bola to verejná vyhláška. Stavebník sa odvolával na § 68 ods. 2 a chce, aby som oznamoval konanie len projektantovi, aby mal stavebko ešte tento rok. Je to možné alebo musí byť opäť verejná vyhláška. Ďakujem

Ing. Michal Biroš

23.11.2022 o 21:48

Reagovať

Dobrý deň,
ešte by ma zaujímalo ako povoľovať IBV. Jedná sa o územné rozhodnutie o využití územia alebo rozhodnutie o umiestnenie stavieb? Mám za to, že ak je vydané ako rozhodnutie o umiestnení stavieb tak by dokumentácia mala obsahovať aj jednotlivé stavebné objekty. Stal sa mi taký prípad, že v roku 2015 bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavieb ako IBV pre 35 domov. V roku 2018 sme podali žiadosť o územné rozhodnutie na dvojpodlažný rodinný dom, stavebný úrad nás vyzval na doplnenie podkladov, v ktorých ale nebolo spomenuté žiadne upozornenie o predchádzajúcom územnom rozhodnutí. Podanie sme stiahli z dôvodu problémov s pôvodným projektom a tento rok 2022 sme podali novú žiadosť na rovnaký dom s tým, že nám bola zaslaná výzva na doplnenie podania, že sa jedná o zmenu územného rozhodnutia z roku 2015, ktoré vraj stále platí, nakoľko v rámci IBV povolenej v roku 2015 jeden zo stavebníkov rodinného domu podal žiadosť o stavebné povolenie. Preto ma zaujíma, či je toto územné rozhodnutie na IBV z 2015 stále platné a treba riešiť zmenu územného rozhodnutia keď v 2018 túto zmenu nežiadali a susedné rodinné domy boli povoľované v spojenom územnom a stavebnom konaní aj keď tieto stavby boli tiež súčasťou IBV. Nemali byť tieto domy povolené len v stavebnom konaní?

Ing. Michal Biroš

23.11.2022 o 21:21

Reagovať

Dobrý deň,
Zaujímalo by ma ako povoľovať zateplenie stavieb. Podľa § 62 ods. 1 písm e) sa píše o významnej obnove existujúcich stavieb, ktoré stavebný úrad preskúma v stavebnom konaní. Významná obnova je spomenutá v zákone č. 555/2005 Z. z. (Zákon o energetickej hospodárnosti) v § 2 ods. 7 „Významnou obnovou budovy sú stavebné úpravy2) existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej plochy, najmä zateplením obvodového plášťa a strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní. “
Z uvedeného mi vyplýva, že všetky stavby, pri ktorých sa zatepľuje viac ako jedna stena stavby, musia byť povolené ako zmena dokončenej stavby v stavebnom konaní. Len niektorí stavebníci pri rodinných domoch si zateplia radšej načierno ako by mali vypracovať dokumentáciu pre stavebné povolenie. Ale zas na druhej strane zateplenie Obchodného domu Fix v Martine stavebný úrad povolil len ohláškou a aj napriek tomu, že došlo týmto zateplením k zničeniu ikonickej fasády od architekta Matušíka.

admin2

21.11.2022 o 09:47

Reagovať

Dobrý deň !
Máme otázku od našej kolegyne na školenie pre JUDr. Spišiakovú :

Akým spôsobom povoliť informačný systém, pozostávajúci z jednotlivých stĺpikov so smerovými tabuľkami? O akú stavbu ide, do ktorej kategórie ju v zmysle stavebného zákona zaradiť? Ide o reklamné stavby podliehajúce ohláseniu, keďže každý stĺpik má smerovky s informačnou plochou do 3 m2 /drobné stavby podľa § 139b ods. 8 písm. e)/? Za každú drobnú reklamnú stavbu (stĺpik s informačnými smerovkami) bude správny poplatok 30,- Eur? Čiže ak má informačný systém spolu 6 stĺpikov bude poplatok 6 x 30,-EUR?
Ďakujeme za odpoveď !

Ing. Matištík, SoCˇU Oravský Podzámok

21.11.2022 o 08:24

Reagovať

Prosíme o radu, ako postupovať v tomto prípade:
Máme žiadosť o povolenie drobnej stavby na poľnohospodárske využitie, má byť realizovaná mimo zastavaného územia obce, aj mimo pozemkov, určených územným plánom na zastavanie, so zastavanou plochou cca 30 m2. Podľa ustanovenia § 139b ods. (8) písm. a) stavebného zákona sa za drobné stavby považujú aj stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva.
Prvá otázka: Musí stavebník nejakým spôsobom dokladovať, že je "Organizácia"? napr. že má štatút súkromne hospodáriacej osoby v poľnohospodárstve, prípadne to musí byť poľnohospodárske družstvo a pod? Druhá otázka: V platnej ÚPD sú pozemky, ktoré majú ako funkčné využitie stanovené "Poľnohospodárska výroba", zväčša sú vyznačené hnedou farbou, pričom nie sú určené na zastavanie a potom sú pozemky bez funkčného využitia ani v grafickej časti nemajú žiadne označenie. Môžeme takúto stavbu povoliť na pozemkoch určených na poľnohospodársku výrobu? Môžeme ju povoliť na pozemkoch, ktoré nemajú určené žiadne využitie?

Ing.Vladimír Kmeťo

15.11.2022 o 20:32

Reagovať

Námietka suseda vedľajšej nehnuteľnosti v dodatočnom stavebnom konaní na rekonštrukciu rodinného domu, postaveného na hranici pozemkov pred 50 rokmi, pričom strecha presahuje nad susedný pozemok. Rekonštrukciou sa nemení doterajší tvar strechy ani hranica domu. Voda je zvedená okapom na pozemok stavebníka. Je námietka akceptovateľná?

admin2

14.11.2022 o 13:23

Reagovať

Dobrý deň,

akým spôsobom je možné legálne odstrániť stavbu, ktorá nie je zapísaná na LV. Jedná sa o cca 100 ročnú stodolu. V dedičskom spomenutá nie je
a tiež ani žiadne príslušenstvo k rodinnému domu. Na mieste stodoly chce stavebník realizovať novostavbu rodinného domu.


Ďakujem za odpoveď

admin2

14.11.2022 o 11:54

Reagovať

„Aký je rozdiel medzi ohradou (ktorou si chránim poľnohospodársky majetok napr.pred divou zverou) a oplotením?“
Povolenie stavebným povolením , ohlásením, netreba ohlásenie? V akých prípadoch, za akých podmienok?

admin2

10.11.2022 o 21:35

Reagovať

Otázka: Môže sa pri stavebných úpravách drobnej stavby, ktorá bola povolená Oznámením zasahovať do nosných konštrukcií? Napr. nové okno v nosnej obvodovej stene, alebo nová strecha (zmena tvaru strechy). Je toto možné povoliť ohlásením? Do letnej kuchyne povolenej Oznámením drobnej stavby, si dajú piecku na pevné palivo + pristavia nový komín, je toto možné povoliť ohlásením? Ďakujem.

(vyplňte ak chcete dostať oznámenie o reakcii na váš príspevok)

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.