Pracovné stretnutie riaditeľov škôl

Termín

4.-6. december 2023, Začiatok: 09:00 pracovné stretnutie (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Podbanské, hotel Permon

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

riaditelia a ich zástupcovia všetkých typov škôl

Kapacita:

150

Uzávierka:

04.12.2023

Variabilný symbol:

04061223

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

305 €

Cena pre nečlenov:

325 €

Program:

1. deň - pondelok - 4.12.2023

Ako zvládnuť so zamestnancami rizikové situácie v škole

Lektorka: Ing. Nora Lauková, MBA

 • Úvod do problematiky rizikových situácii v škole
 • Typológia zamestnancov a typy rizikových situácii medzi nimi
 • Reakcie na rôzne typy rizikových situácii so zamestnancami a ako ich zvládnuť - príklady a rady
 • Ako riešiť rôzne rizikové situácie so zamestnancami v manažovaní a riadení v škole prakticky

 

2. deň:  utorok - 5. 12. 2023

Vybrané pracovnoprávne témy pre riaditeľa školy

Lektorka:  doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhDr.

 • Pracovná zmluva a jej náležitosti – po novele ZP
 • Skúšobná doba - jej úskalia
 • Pracovná náplň – jej správna interpretácia
 • Organizačný poriadok – pracovný poriadok – pracovné zmluvy – pracovné náplne
 • Organizačné zmeny – proces zmien
 • Spôsoby skončenia pracovného pomeru – príklady
 • Odstupné a odchodné
 • Pracovný pomer na neurčitý čas - pracovný pomer na dobu určitú – zastupovanie zamestnancov - materská/otcovská/rodičovská dovolenka
 • Pracovný pomer na kratší pracovný čas
 • Doručovanie písomnosti v pracovnoprávnych vzťahoch
 • Prekážky v práci
 • Práca nadčas. Aké má limity
 • Diskusia


3. deň: streda - 6. 12. 2023

Sťažnosti v škole a ich vybavovanie

Lektor:   PaedDr. Tibor Lukács

 • Základné pojmy zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • Podávanie a prijímanie sťažností
 • Vybavovanie a prešetrovanie sťažností
 • Špecifiká sťažností v škole
 • Odporúčaný postup pri riešení sťažností
 • Modelové situácie a ich riešenie

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.