Pracovné stretnutie správcov majetku

Termín

14.-16. november 2023, Začiatok: 12:00 pracovné stretnutie (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Horný Smokovec, hotel Bellevue

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

správcovia majetku miest a obcí, starostovia a primátori, poslanci, kontrolóri, štatutári a odborní zamestnanci organizácii, ktoré majú majetok obcí a miest v správe, ostatní záujemcovia

Kapacita:

150

Uzávierka:

14.11.2023

Variabilný symbol:

14161123

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

305 €

Cena pre nečlenov:

325 €

Program:

1. deň:  utorok - 14. 11. 2023

Zmluvné vzťahy pri nakladaní s majetkom obce

Lektorka:    JUDr. Iveta Kohanová

 • Zmluvy uzatvárané obcou:
 1. Nájomné zmluvy
 2. Krátky nájom
 3. Náležitosti zmlúv
 4. Špecifiká zmluvných vzťahov


2. deň:  streda - 15. 11. 2023

Veľká novela zákona o majetku obce od 1.11.2023

Lektor:  doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

 • Nové pravidlá nakladania s cennými papiermi obce
 • Zlepšenie finančnej kondície komunálnych obchodných spoločností – vklady do kapitálového fondu
 • komunálnej s.r.o. alebo a.s.
 • Nový povinný obsah zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 • Nové pravidlá obchodných verejných sťaží
 • Nové pravidlá predaja a prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

S účinnosťou od 1. 11. 2023 vstúpi do platnosti veľká novela zákona o majetku obcí. Nové sú pravidlá priameho predaja, dôvodu hodného osobitného zreteľa a obchodnej verejnej súťaže. Nanovo sú upravené aj nájmy obecného majetku a mnoho ďalšieho. Cieľom seminára je vysvetliť vám, ako postupovať pri predajoch, zámenách a nájmoch ešte do konca októbra 2023. Pred novembrom 2023 navyše potrebujete upraviť hospodárenie a nakladanie s majetkom obce. Všetko, čo ste povinní vykonať ešte predtým, ako vstúpi novela do platnosti, a naopak, čo vás v praxi čaká od novembra tohto roku, vám lektor zhrnie na našom podujatí.

 

3. deň: štvrtok - 16. 11. 2023

Správa a ochrana zvereného majetku - evidencia  a kontrola  majetku  v správe

Lektorka:   Ing. Oxana Hospodárová

 • Právne predpisy
 • Kto je správcom majetku obce
 • Formy nadobudnutia majetku do správy
 • Práva a povinnosti správcu majetku
 • Spôsoby  nakladania s majetkom v správe
 • Evidencia majetku
 • Zodpovedné osoby a hmotne zodpovedné osoby
 • Kontrola majetku v správe

- inventarizácia
- vnútorná kontrola

 • Nedostatky v postupoch  pri správe majetku obcí

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.