ZÁŠKOLÁCTVO a jeho právne postihovanie po aktuálnej zmene zákona

Termín

22. máj 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
23.-30. máj 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia a ich zástupcovia všetkých typov škôl, odborní zamestnanci obce/mesta/MČ a iných zriaďovateľov, štatutári, kontrolóri

Kapacita:

100

Uzávierka:

22.05.2023

Variabilný symbol:

220523

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

  1. Kompetencie riaditeľa základnej školy
  2. Kompetencie obce
  3. Priestupková zodpovednosť za vymeškanie školskej dochádzky
  4. Trestnoprávna zodpovednosť za vymeškanie školskej dochádzky
  5. Priestupkové konanie na obci – vzory
  6. Konkrétne aplikačné problémy z praxe

 

Súčasťou rozsiahlych materiálov pre účastníkov seminára budú aj vzory rozhodovacej činnosti ako aj vzory pre školy.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Eva Kovalíková

19.5.2023 o 08:10

Reagovať

Záškoláctvo: Pri zanedbávaní povinného predprimárneho vzdelávania - aká je hranica počtu neospravedlnených dní dieťaťa, kedy obec je povinná vec postúpiť polícii z dôvodu podozrenia z ohrozovania mravnej výchovy mládeže? /pri povinnej šk. dochádzke je hranica nad 100 neospravedlnených vyučovacích hodín/ Ďakujem

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.