POHREBNÍCTVO - povinnosti pre obce, mestá   *v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z* Zmena formy - iba webinár a videoseminár

Termín

29. máj 2023, Začiatok: 09:00 Prezenčne v KE, Webinár
29. máj - 5. jún 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prezenčne: Košice, Aston Building, Werferova 1; webinár: Zoom

Kategória:

prezenčne v Košiciach/webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci obce/mesta /MČ, správcovia pohrebísk, vedúci zamestnanci samosprávy, štatutári, kontrolóri

Kapacita:

100

Uzávierka:

29.05.2023

Variabilný symbol:

290523

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

  1. Úvod do problematiky pochovávania, prevádzkovania pohrebnej služby a pohrebiska. Rozdiely v právnej úprave prevádzkovania pohrebnej služby a prevádzkovania pohrebiska, praktické problémy zo života,
  2. Vývoj právnej úpravy pohrebníctva v Slovenskej republike po roku 1989,
  3. Novela zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve č.398/2019 Z.z. a jej dopad na povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska po 01.januári 2020,
  4. Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, nájomná zmluva k hrobovému miestu,
  5. Prevádzkový poriadok pohrebiska, odporúčania z praxe,
  6. Praktické rady pri prevádzkovaní pohrebiska, financovanie pohrebiska, dopad ostatných právnych predpisov pri prevádzkovaní pohrebiska (najmä občiansky zákonník),
  7. Prezentácia cintorínskeho software firmy TOPSET.

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.