Základy kontroly v územnej samospráve Akreditovaný kurz MŠ SR

Termín

5.-18. september 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online, Zoom

Kategória:

AKREDITOVANÝ KURZ MŠ SR Č. 1551/2018/73/1 - ONLINE

Cieľová skupina:

hlavní kontrolóri obcí, VÚC, pracovníci obcí, spoločných úradov a VÚC na oddeleniach kontroly, štatutári obcí, poslanci, iní záujemcovia

Kapacita:

60

Uzávierka:

18.09.2023

Variabilný symbol:

05180923

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

260 €

Cena pre nečlenov:

300 €

Program:

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

ODPORÚČAME VÁM požiadať o príspevok na tento kurz príslušný ÚPSVaR - 20 dní pred konaním kurzu (obratom, resp. do 15.8.2023)

v rámci národného projektu (kliknite na text): Vzdelávanie záujemcov o zamestnanie v rámci národného projektu Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Projekt sa blížu ku koncu a peniaze sa pomaly míňajú, preto je lepšie najprv telefonicky preveriť na vašom UPSVaR (podľa miesta bydliska), či je ešte možnosť vašu žiadosť prijať.

Máme pre vás predvyplnené tlačivo, doplníte svoje údaje, vrátite nám doplnené mailom, my podpíšeme, opečiatkujeme a zašlem vám ho späť poštou. Potom ho osobne zanesiete na UPSVaR a už len čakáte na rozhodnutie. Ak vám žiadosť zamietnu, musíte sa rozhodnúť, či si kurz uhrdaíte z vlastných zdrojov, alebo sa ODHLÁSITE.

Podrobnejšie infomrácie nájdte v pozvánke, ktorá je zverejnená na tejto stránke, alebo nás kontaktujte: 0905 883 099, rvcke@rvcvychod.sk

----------------------------------------

PROGRAM  KURZU a termíny:

1. DEŇ – 5.9.2023/utorok - Ing. Oxana Hospodárová

  • -Kontrolný systém v SR

- Kontrolný systém v SR

  • Kontrola v územnej samospráve

- Kontrola v územnej samospráve

- Úlohy hlavného kontrolóra

- Právne predpisy, metodika a aplikačné postupy v kontrolnej činnosti


2. DEŇ – 8.9.2023/piatok - doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

  • Verejná správa a obecné zriadenie

-  Štátna správa, územné a správne členenie

-  Územná samospráva

-  Zákon o obecnom zriadení

-  Právne postavenie hlavného kontrolóra

 

3. DEŇ – 11.9.2023 /pondelok - Ing. Oxana Hospodárová

  • Kontrola v územnej samospráve – pokračovanie

Ing. Oxana Hospodárová

-  Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení,  vnútorných smerníc, pokynov a iných nariadení

-  Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu obce, samosprávneho kraja

Praktické nácviky: Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti, Vypracovanie správy o vykonaní kontroly

 

4. DEŇ – 14.9.2023 /štvrtok - doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

  • Majetok obce, VÚC a hospodárenie s ním

-  Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

-  Zákon č. 446/2001Z. z. o majetku vyšších územných celkov

-  Zásady hospodárenia s majetkom obcí, VÚC

-  Kontrola hospodárenia s majetkom obcí, VÚC

 

5. DEŇ – 18.9.2023 /pondelok - Ing. Oxana Hospodárová

  • Rozpočtové hospodárenie a jeho kontrola

- Rozpočtové pravidlá

- Tvorba rozpočtu

- Tvorba záverečného účtu

- Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce, samosprávneho kraja

- Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu

Praktický nácvik: Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu

 

  • Záverečná skúška ( 13.30 – 14.30)

Ing. Oxana Hospodárová

Vypracovanie testu, odovzdanie zadaní.

Odovzdanie osvedčení úspešným absolventom kurzu.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Iveta Prokopovičová

31.10.2023 o 09:35

Reagovať

Dobrý deň, o akreditovanom kurze som sa dozvedela už po jeho ukončení - bola som odcestovaná. Mám záujem o takýto vzdelávací kurz - kedy plánujete takýto kurz ešte raz pripraviť, prípadne je možné ho absolvovať tento kurz dodatočne ?. Ďakujem Mgr. Prokopovičová

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.