HOSPODÁR – HOSPODÁRKA ŠKOLY Akreditovaný kurz MŠ SR

Termín

31. máj - 28. jún 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online, Zoom

Kategória:

AKREDITOVANÝ KURZ MŠ SR Č. 1551/2021/95/1 - ONLINE

Cieľová skupina:

zamestnanci škôl, ktorí majú na starosti ekonomickú a hospodársku agendu školy, ekonómovia, účtovníci, správcovia majetku, ostatní záujemcovia o túto oblasť

Kapacita:

60

Uzávierka:

02.06.2023

Variabilný symbol:

31052806

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

280 €

Cena pre nečlenov:

320 €

Program:

ODPORÚČAME VÁM požiadať o príspevok na tento kurz príslušný ÚPSVaR - 30 dní pred konaním kurzu (takže veľmi rýchlo)

v rámci národného projektu Vzdelávanie záujemcov o zamestnanie v rámci národného projektu Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Klikom na link si otvoríte informáciu, vpravo nájdete tlačivá a pokyny na vyplnenie vašich údajov. My vyplníme údaje za poskytovateľa a počkáme na rozhodnutie.


..............................................

PROGRAM  KURZU a termíny:

1. DEŇ – 31.5.2023/streda 1. časť

Základný legislatívny rámec, ekonomická agenda, správa majetku a inventarizácia

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

 • Základy ekonomiky a základná ekonomická dokumentácia školy
 • Zásady účtovníctva  a základy vedenia účtovnej dokumentácie
 • Príprava podkladov pre účtovníctvo školy – základy zo zákona o účtovníctve
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 • Pokladnica  a pokladničné operácie
 • Správa majetku,  evidencia majetku a inventarizácia
 • Základná dokumentácia evidencia a inventarizácie majetku
 • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Základy verejného obstarávania – pravidlá a postupy zadávania zákaziek s nízkou hodnotou
 • Základná dokumentácia verejného obstarávania

2. DEŇ – 12.6.2023/pondelok 2. časť

Rozpočet a hospodárenie školy

Ing. Oxana Hospodárová

 • Príslušná legislatíva
 • Rozpočtové hospodárenie
 • Tvorba rozpočtu a jeho členenie
 • Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia
 • Špecifiká rozpočtového hospodárenia

3. DEŇ – 19.6.2023/ pondelok 3. časť

Správa registratúry a archivácia, korešpondencia.

Mgr. Ľubica Kováčová

 • Správa registratúry a formálna úprava záznamov
 • Platné právne predpisy pre správu registratúry a ich novely
 • Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 364/2020 Z.z.
 • Vyhláška  č. 628/2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registra a o doplnení niektorých zákonov, novela vyhlášky76/2017 Z.z.
 • Vyhláška 410/2015 o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a tvorbe spisu, v znení neskorších predpisov, novela vyhlášky č. 49/2019 Z.z.
 • Procesné úkony pri správe registratúrnych záznamov
 • Registratúrny poriadok a plán
 • Registratúrny denník
 • Elektronické vyraďovanie
 • Činnosť správcu registratúrneho strediska školy, ukladanie, ochrana registratúrnych záznamov
 • Formálna úprava registratúrnych záznamov školy

4. DEŇ – 23.6.2023/piatok 4. časť

Ochrana osobných údajov a základná dokumentácia.

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

 • Prehľad platnej legislatívy k ochrane osobných údajov
 • Zákon  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • GDPR -  nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov
 • Základné pravidlá spracúvania osobných údajov  a právne základy spracúvania
 • Základné zásady pri spracúvaní osobných údajov
 • Dodržiavanie  práv dotknutej osoby  a  vzťahy  zo sprostredkovateľmi
 • Základná dokumentácia k ochrane osobných údajov
 • Poverenie osoby oprávnenej na prístup k osobným údajom
 • Pokyny prevádzkovateľa
 • Poučenie a vzdelávanie o podmienkach spracúvania a ochrany osobných údajov
 • Súhlas na spracovanie osobných údajov a podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 • Poverenie  zodpovednej osoby – úlohy zodpovednej osoby
 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov

5. DEŇ – 28.6.2023/streda 5. časť

Vybrané agendy školy - cestovné náhrady, sociálny fond , vnútorné predpisy školy.

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

 • Vnútorné predpisy školy    (3 hodiny)
 • Zodpovednosť za tvorbu vnútorných predpisov
 • Zodpovednosť zamestnancov vyplývajúca z vnútorných predpisov zamestnávateľa
 • Zásady pre vydávanie vnútorných predpisov  a evidencia  všetkých smerníc školy
 • Tvorba a aktualizácia vnútorných predpisov/smerníc školy
 • Plán aktualizácie smerníc – ako na to efektívne v meniacej sa legislatíve
 • Povinné vnútorné predpisy škôl vyplývajúce z legislatívy
 • Nepovinné vnútorné predpisy škôl – ako ochrana zamestnávateľa

Záverečná skúška ( 13.30 – 14.30)

Skúšobná komisia

- vypracovanie testu

14:30 h Vyhodnotenie kurzu a testu, záver

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.