Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na TRHOVÝCH MIESTACH – Zákon č. 178/1998 Z.Z.

Termín

14. marec 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
15.-21. marec 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

zamestnanci obcí zabezpečujúci agendu zriaďovania trhových miest a povoľovania predaja na trhových miestach, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o túto tému

Kapacita:

100

Uzávierka:

09.03.2023

Variabilný symbol:

140323

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

Novelou zákona o potravinách povinnosť nahlasovania predaja na trhových miestach bol zavedený nový elektronický systém nahlasovania predaja na trhových miestach cez portál Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorý si podrobne predstavíme.

  • problematika predaja potravín na trhových miestach,
  • povoľovanie trhových miest, povolenia na predaj na trhových miestach,
  • ambulantný predaj potravín, príležitostné trhy, jarmoky
  • súčinnosť obce a príslušného orgánu úradnej kontroly potravín,
  • nový elektronický spôsob nahlasovania predaja na trhových miestach podľa zákona o potravinách
  • predaj malého množstva potravín
  • špecifiká „ predaja z dvora“,
  • prijímanie všeobecne záväzných nariadení o predaji potravín na trhových miestach,
  • špecifiká predaja živých zvierat a burzy spoločenských zvierat.

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár. Otázky účastníkov zozbierame a pošleme vám spolu s linkom na záznam. Odpovede neprepisujeme, môžete si ich nájsť vo videu.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.