Register adries - novela od 1.7.2022 videozáznam

Termín

7. september 2022, Začiatok: 09:00
12. september - 1. október 2022, Začiatok: 00:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest a obcí, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Kapacita:

100

Uzávierka:

07.09.2022

Variabilný symbol:

070922

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

  • Legislatívny úvod:

- Zákon. č. 125/2015 Z.z.
- Vyhláška č. 31/2003 Z.z. , vyhláška č. 142/2015 Z.z., výnos č. 155/2015 Z.z.

  • Novelizácia legislatívnych predpisov

- Zákon č. 42/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z.z.
- Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 31/2003 Z.z.

  • Určovanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
  • Číslovanie budov súpisnými a orientačnými číslami
  • Aplikačná prax

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.