Zmeny v procese verejného obstarávania po zákonnej úprave - s akcentom na zadávanie zákazky s nízkou hodnotou

Termín

30. jún 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
1.-7. júl 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest, obcí, škôl, školských zariadení, iných organizácií, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Kapacita:

150

Uzávierka:

30.06.2022

Variabilný symbol:

300622

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

 • Zmeny vo výnimkách
 • Aktuálne finančné limity
 • Členenie zákaziek
 • Zákazky s nízkou hodnotou nové rozdelenie/kategorizácie  zákazky s nízkou hodnotou, povinnosť zadávania zákaziek s nízkou hodnotou elektronicky
 • Ako správne určiť PHZ, určenie bežnej dostupnosti
 • Náležitosti výzvy na predkladanie ponúk (§ 117  ods. 7), lehoty na predkladanie ponúk
 • Konflikt záujmov
 • Uchádzači / subdodávatelia z tretích krajín
 • Verejní funkcionári ako koneční užívatelia výhod, register partnerov verejného sektora
 • Súhrnné správy
 • Jednotná elektronická platforma
 • Zmeny v podmienkach účasti a vo vyhodnocovaní ponúk
 • Zmeny v otváraní ponúk a rozsahu zverejňovaných údajov
 • Ako formulovať Zmluvy, odstúpeniu od zmluvy
 • Profesionalizácia vo verejnom obstarávaní
 • Vaše problémy a otázky

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.