Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch *a niektoré zmeny v odmeňovaní*

Termín

18. január 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
19.-25. január 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia škôl, starostovia obcí, odborní zamestnanci (personalisti, mzdári) zriaďovateľov škôl a školských zariadení, kontrolóri, ostatní záujemcovia o problematiku

Kapacita:

250

Uzávierka:

18.01.2022

Variabilný symbol:

180122

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

 • Pracovná činnosť pedagogického zamestnanca
 • Zmeny v posudzovaní nadčasovej práce pedagogického zamestnanca
 • Zmeny v kvalifikačných predpokladoch
 • Bezúhonnosť a nové pravidlá preukazovania bezúhonnosti
 • Nová kategória pedagogických zamestnancov - školský digitálny koordinátor
 • Zaraďovanie do kariérových stupňov (I. a II. atestácia )
 • Zmeny v profesijnom rozvoji a plán profesijného rozvoja
 • Zmeny v adaptačnom vzdelávaní a v aktualizačnom vzdelávaní
 • Podpora aktivít profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl
 • Novinky v hodnotení pedagogických a odborných zamestnancov
 • Zmeny v centrálnom registri
 • Nové pravidlá pre prerušenie výkonu pracovnej činnosti
 • Odstupné pri skončení pracovného pomeru pri nadobudnutí 65 r.
 • Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
 • Zmeny v zákone č. 553/2003 Z. z. – osobný príplatok, príplatok za profesijný rozvoj, práca nadčas

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.