Zmeny v zdaňovaní stravovania zamestnancov od 1.1.2022 *praktický návod pre obce a školy* *vzory a inštruktážne video*

Termín

27. november - 17. december 2021, Začiatok: 09:00 (Video)

Miesto konania:

video

Kategória:

inštruktážne video

Cieľová skupina:

ekonómovi/-ky, účtovníci/-čky, mzdári/-ky obcí, miest, VÚC, nimi zriadených RO a PO a iných právnych subjektov

Kapacita:

150

Uzávierka:

17.12.2021

Variabilný symbol:

261121

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

15 €

Cena pre nečlenov:

15 €

Program:

Obsah videa:Od 1.1.2022 je povinnosťou každého zamestnávateľa poskytnúť možnosť výberu zamestnancom, ktorým zabezpečuje stravovanie formou gastrolístkov medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie.

Zmenou zákona o dani z príjmov od 1.1.2022 sa zjednotil postup zdaňovania príspevku zamestnávateľa na stravovania bez ohľadu na to, akým spôsobom zamestnávateľ stravovanie zabezpečuje.

 

Pracovný materiál – príloha k videu:

-          stravovanie o 1.1.2022 – doplnené o zmenu zákona o dani z príjmov ohľadom stravovania

-          metodické usmernenie MFSR k účtovaniu FPnS vrátane dodatku č.1

-          metodický pokyn FSSR k zdaňovaniu stravovania

-          príklady stravovania

-          Vnútorný predpis na zabezpečenie stravovania + prílohy k VP (vzor – každý zamestnávateľ si upraví na svoje konkrétne podmienky)

 

Tento pracovný materiál tvorí súčasť ponuky a zasielame vám ho spolu s linkom na video vo formátoch, ktoré môže priamo používať vo svojej práci.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.