Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve *prehľad aktuálnych osobitosti súvisiacich s COVID opatreniami*

Termín

19. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
20.-26. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

štatutári, účtovníci miest, obcia nimi zriadených RO a PO, hlavní kontrolóri, ostatní záujemcovia

Kapacita:

100

Uzávierka:

18.05.2021

Variabilný symbol:

190521

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

 • prehľad osobitostí účtovania súvisiacich s COVID opatreniami
 • účtovné zásady uplatňované pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky
 • metóda úplnej konsolidácie
 • metóda podielovej konsolidácie
 • metóda vlastného imania
 • získanie údajom pre konsolidáciu
 • vytvorenie agregovaných účtovných výkazov vrátane zahrnutia obchodných spoločností
 • odsúhlasovanie vzájomných vzťahov v systéme RISSAM
 • odsúhlasovanie vzájomných vzťahov  mimo RISSAM
 • konsolidačné operácie v rámci Súvahy
 • konsolidačné operácie v rámci Výkazu ziskov a strát
 • technika konsolidačných operácií s využitím RISSAM
 • technika konsolidačných operácií bez využitia RISSAM
 • postup zostavenia textovej a tabuľkovej časti Poznámok

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.