Finančné výkazníctvo - v obciach, RO a PO zriadených obcou

Termín

22. apríl 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
23.-29. apríl 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

ekonómky a účtovníčky obcí , miest a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, kontrolóri, os

Kapacita:

100

Uzávierka:

21.04.2021

Variabilný symbol:

220421

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice a RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

  1. Právna úprava zostavovania finančných výkazov FIN 1-12, FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 4-04, FIN 5-04, FIN 6-04
  2. Príručka MFSR pre subjekty VS  (nová v roku 2020)  + metodické usmernenia MFSR
  3. Obsahová náplň finančných výkazov
  4. Zostavenie finančných výkazov
  5. Medzivýkazové kontroly finančných výkazov, dokument kontrol pre finančné a účtovné výkazy subjektov VS
  6. Prepojenie  IUZ na formulár vzájomných vzťahov – medzivýkazové kontroly
  7. Diskusia

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.