Trhové miesta - *podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb - zákon č. 178/1998 Z.z.*

Termín

13. apríl 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
14.-20. apríl 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, hlavní kontrolóri, poslanci, odborní zamestnanci miest, obcí

Kapacita:

100

Uzávierka:

08.04.2021

Variabilný symbol:

130421

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice a RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

  • problematika predaja potravín na trhových miestach,
  • povoľovanie trhových miest, povolenia na predaj na trhových miestach,
  • ambulantný predaj potravín, príležitostné trhy,
  • súčinnosť obce a príslušného orgánu úradnej kontroly potravín,
  • predaj malého množstva potravín
  • špecifiká „ predaja z dvora“,
  • prijímanie všeobecne záväzných nariadení o predaji potravín na trhových miestach,
  • špecifiká predaja živých zvierat a burzy spoločenských zvierat.

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.