Verejné obstarávanie so zameraním na zákazky s nízkou hodnotou

Termín

4. marec 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
5.-11. marec 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, riaditelia, štatutári, kontrolóri, odborní zamestnanci obcí, škôl a ďalších org. vo verejnej spáv

Kapacita:

100

Uzávierka:

04.03.2021

Variabilný symbol:

040321

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

1.      Základné pojmy z verejného obstarávania

2.      Plán verejného obstarávania

3.      Prípravné trhové konzultácie

4.      Pravidlá, podklady a postup výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky

5.      Základné povinnosti a princípy verejného obstarávateľa v zmysle zákona

6.      Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou § 117, podmienky účasti, opis, proces,  dokumentácia

7.      Register partnerov verejného sektora, Zoznam hospodárskych subjektov

8.      Zmluva – jej zmeny, odstúpenie od zmluvy,

9.      Komunikácia, Konflikt záujmov

10.    Kritéria na vyhodnotenie ponúk, subdodávatelia, zábezpeka, komisia na vyhodnotenie ponúk

11.    Dokumentácia pri ZsNH

12.    Referencie

13.    Vybrané metodické usmernenia k ZsNH

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.