Vnútorné smernice škôl a školských zariadení - na čo sú nám smernice?

Termín

23. september 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

riaditelia všetkých stupňov škôl, školských zariadení, hospodárky, hlavný kontrolór obce

Kapacita:

150

Uzávierka:

22.09.2020

Variabilný symbol:

2309

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

 • Povinné, nepovinné smernice, vnútorné predpisy  - prehľad povinností –aby sme sa „nepresmernicovali“ – niekedy je menej viac!
 • Základné legislatívne normy (napr. Zriaďovacia listina školy, Štatút rady školy, Pracovný poriadok,        Plán práce školy...)
 • Základné organizačné normy –organizačný poriadok
 • Riadiace normy –príkazy, opatrenia, ...
 • Metodické normy –záväzné metodické pokyny, smernice, pracovné postupy a pokyny
 • Informačné normy
 • Najdôležitejšie smernice na školách
 • Smernica pre ekonomickú agendu školy –systém finančného riadenia
 • Pracovnoprávne smernice –podľa ZP, zákona č. 552/2003 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z. a príslušných vykonávacích predpisov, podniková kolektívna zmluva, sociálny fond
 • Smernica pre problematiku ochrany osobných údajov –dokumentácia, pokyny...
 • Ďalšie interné smernice v pôsobnosti škôl, školských zariadení
 • Povinné náležitosti smerníc
 • Metodika pre tvorbu vnútorných smerníc a evidencia smerníc

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.