Riadenie materskej školy - nové požiadavky  * video seminár *

Termín

15.-20. jún 2020, Začiatok: 10:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

video seminár

Kategória:

video seminár

Cieľová skupina:

riaditelia a zástupcovia škôl, materských škôl, odborní zamestnanci školských úradov a miest a obcí

Kapacita:

200

Uzávierka:

20.06.2020

Variabilný symbol:

2505

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  • Aktuálne zmeny v riadení materskej školy – práva a povinnosti riaditeľa materskej školy v nadväznosti na povinné predprimárne vzdelávanie
  • Povinné predprimárne vzdelávanie – nové požiadavky
  • Aktuálne otázky súvisiace s predprimárnym vzdelávaním a činnosťou rady školy v materskej škole.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.