Skúsenosti s uplatňovaním novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme *pre obce a školy*

Termín

5. február 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

starostovia, primátori, riaditelia škôl, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci miest, obcí a ich RO a PO

Kapacita:

150

Uzávierka:

04.02.2020

Variabilný symbol:

0502

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  • Prehľad aktuálnej legislatívy k odmeňovaniu
  • Aktuálne znenie zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
  • Zvýšenie platový taríf pedagogických a odborných zamestnancov
  • Zvýšenie platových taríf nepedagogických zamestnancov
  • Špecifiká zaraďovania zamestnancov do platových tried a platových stupňov
  • Špecifiká pri odmeňovaní zamestnancov v školstve napr. príplatok za profesijný rozvoj, práca nadčasová a náhradné voľno, doplatky k platom
  • Kolektívna zmluva vyššieho stupňa a podnikové kolektívne zmluvy

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.