Susedské spory, sťažnosti a petície

Termín

23. január 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

primátori miest a starostovia obcí, poslanci a členovia komisií, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci miest

Kapacita:

150

Uzávierka:

22.01.2020

Variabilný symbol:

0612

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1. Predmet susedských sporov: aktuálne praktické príklady zo zhodnotenia previerok prokuratúry v Košickom kraji

2. Konanie v susedských sporoch

3. Úloha starostu, komisií a zastupiteľstva v susedských sporoch

4. Dozor prokuratúry a rozhodnutia súdov v susedských sporoch

5. Súvisiace podania: sťažnosti a petície (nová právna úprava od 1.9.2015 a 1.6.2017)

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.