Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch obcí k 1.9.2019 *pracovný poriadok a organizačný poriadok obce* NOVÉ

Termín

6. november 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

starostovia, prednostovia, vedúci zamestnanci, mzdári, personalisti, kontrolóri, ostatní zamestnanci

Kapacita:

150

Uzávierka:

05.11.2019

Variabilný symbol:

0611

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch a novela zákona č.553/2003 Z. z. prinášajú zmeny, ktoré je nutné zapracovať do vnútornej dokumentácie aj na obciach, a to osobitne ak obec má školu, alebo školské zariadenie bez právnej subjektivity.

  • Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme
  • Čo je nové v odmeňovaní pedagogických zamestnancov?
  • Zmeny a aktualizácie pracovného poriadku obce (a školy bez právnej subjektivity)
  • Zmeny a aktualizácie organizačného poriadku obce (a školy bez právnej subjektivity)
  • Nové práva a povinnosti vplývajúce na osobnú dokumentáciu zamestnancov
  • Zmeny v pracovných náplniach pedagogických zamestnancov a ďalších dokumentoch

Pracovný materiál (kompletne spracované oba dokumenty na CD):

  • Pracovný poriadok pre obce so zapracovanými zmenami legislatívy k stavu 1.9.2019
  • Organizačný poriadok pre obce so zapracovanými zmenami k stavu 1.9.2019

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.