Právne základy pre obce nielen pre (novo) zvolených I. Zmena miesta konania - Odborový dom kultúry Prešov

Termín

19. február 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

starostovia, zástupcovia starostov, poslanci, odborní zamestnanci obcí, miest

Kapacita:

150

Uzávierka:

18.02.2019

Variabilný symbol:

1902

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  • Postavenie obce, jej územie a obyvatelia (obec ako právnická osoba, územné zmeny,
  • práva a povinnosti obyvateľov obce)
  • Kompetenčné  právo: čo je v kompetencii starostu, zastupiteľstva a komisií zastupiteľstva
  • Zástupca starostu obce - čím ho možno poveriť
  • Komisie, rada- úlohy a kompetencie
  • Prednosta obecného úradu - čím ho možno poveriť
  • Právo veta starostu - pozastavenie výkonu uznesení zastupiteľstva starostom
  • Ukladanie úloh zastupiteľstvom starostovi, prednostovi, obecnému úradu, hlavnému kontrolórovi

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.