Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Prihláška: Zákon o sociálnych službách a komunitný plán sociálnych služieb 

Zákon o sociálnych službách a komunitný plán sociálnych služieb

Názov: Presun z 5.4.2018 Zákon o sociálnych službách a komunitný plán sociálnych služieb
Termín:16. máj 2018, Začiatok: 09:00
Miesto konania:Prešov, ODK - Námestie mieru 1
Lektor: PhDr. , Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
Kategória:legislatívny seminár
Cieľová skupina:starostovia, primátori, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci miest a obcí, ostatní záujemcovia o sociálne sl
Cena pre členov:18 €
Cena pre nečlenov:33 €
Kapacita:55
Uzávierka:15.05.2018
Organizátor:RVC Prešov
Variabilný symbol:0504
Program:

Novela zákona č. 448/2008 Z. z. v znp. o sociálnych službách účinná od 1. 1. 2018

  • zmeny v zákone o poskytovaní sociálnych služieb od 1. 1. 2018 najmä zo strany obce (mesta) v zmysle platnej legislatívy a to:

- vo vymedzení druhov sociálnych služieb

- pri precizovaní pojmov pri odborných, obslužných a ďalších činností pri poskytovaní sociálnych služieb

- pri vykonávaní posudkovej činnosti

- pri registrácii sociálnej služby

- pri financovaní sociálnych služieb

- v pôsobnosti obce pri poskytovaní sociálnych služieb

- v komunitnom plánovaní sociálnych služieb a plánovaní finančných zdrojov

ako pripraviť komunitný plán sociálnych služieb podľa novely do 30.06.2018?

  • fázy komunitného plánovania
  • obsah dokumentu
  • znaky, princípy, zásady komunitného plánovania
  • pôsobnosť obce v rámci komunitného plánovania a vydávanie potvrdení

- pri kvalifikačných predpokladoch v sociálnych službách

- v konaní vo veciach sociálnych služieb

- pri vykonávaní dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120

DIČ: 2021241937

č. účtu: 2578922254/0200

SK49 0200 0000 0025 7892 2254

RVC Prešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

PozvánkaZobraziť pozvánku (vo formáte .PDF)
Prihlásenie Na tento kurz sa už nemôžete prihlásiť. Je po uzávierke.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Stránku vytvoril Michal Biroš | Powered by PHP-Fusion. | Copyright © 2008 | Prihlásiť