Zákon o sociálnych službách a komunitný plán sociálnych služieb Presun z 5.4.2018

Termín

16. máj 2018, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, ODK - Námestie mieru 1

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

starostovia, primátori, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci miest a obcí, ostatní záujemcovia o sociálne sl

Kapacita:

55

Uzávierka:

15.05.2018

Variabilný symbol:

0504

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

18 €

Cena pre nečlenov:

33 €

Program:

Novela zákona č. 448/2008 Z. z. v znp. o sociálnych službách účinná od 1. 1. 2018

  • zmeny v zákone o poskytovaní sociálnych služieb od 1. 1. 2018 najmä zo strany obce (mesta) v zmysle platnej legislatívy a to:

- vo vymedzení druhov sociálnych služieb

- pri precizovaní pojmov pri odborných, obslužných a ďalších činností pri poskytovaní sociálnych služieb

- pri vykonávaní posudkovej činnosti

- pri registrácii sociálnej služby

- pri financovaní sociálnych služieb

- v pôsobnosti obce pri poskytovaní sociálnych služieb

- v komunitnom plánovaní sociálnych služieb a plánovaní finančných zdrojov

ako pripraviť komunitný plán sociálnych služieb podľa novely do 30.06.2018?

  • fázy komunitného plánovania
  • obsah dokumentu
  • znaky, princípy, zásady komunitného plánovania
  • pôsobnosť obce v rámci komunitného plánovania a vydávanie potvrdení

- pri kvalifikačných predpokladoch v sociálnych službách

- v konaní vo veciach sociálnych služieb

- pri vykonávaní dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120

DIČ: 2021241937

č. účtu: 2578922254/0200

SK49 0200 0000 0025 7892 2254

RVC Prešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.