Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023

Obsah:

Deviate vydanie príručky obsahuje príklady z oblasti účtovania obcí, miest, VÚC a ich rozpočtových a príspevkových organizácií v zmysle Opatrenia MF SR o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie účinného od 1.1.2023.

Cena:

40.00 €

Pozor!

Publikáciu už nie je možné objednať.

Údaje RVC:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
IČO: 31954120     
DIČ: 2021241937
IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254
RVC Prešov nie je platcom DPH