Pracovné stretnutie pre mzdových /-é účtovníkov/-čky a personalistov /-ky obcí, miest a nimi zriadených RO a PO 3 - dňové pracovné stretnutie

Termín

18.-20. september 2023, Začiatok: 12:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Horný Smokovec, Grandhotel Bellevue

Kategória:

celoslovenské pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

mzdoví účtovníci obcí, miest, škôl, rozpočtových a príspevkových organizácií, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia

Kapacita:

120

Uzávierka:

14.09.2023

Variabilný symbol:

18200923

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

305 €

Cena pre nečlenov:

325 €

Program:

1. deň:  pondelok - 18.9.2023

Komunikácia mzdára/-ky, personalistu/-ky v elektronickej podobe, práca s dokumentami v elektronickej podobe

Lektorka: Ing. Erika Kusyová

 • komunikácia s Finančnou správou, Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, exekútorom, inými úradmi
 • podávanie podaní všeobecne, konkrétne podávanie podaní na exekučný súd
 • prijímanie úradných dokumentov od iných inštitúcií
 • náležitosti došlých elektronických úradných dokumentov, ich štruktúra, podpis a jeho náležitosti, doložka právoplatnosti
 • overovanie údajov v príslušných registroch
 • registratúra a práca s elektronickým originálom v prípade kombinovaného spisu
 • ktoré dokumenty tlačiť, či, ako a kedy používať zaručenú konverziu
 • Diskusia

2. deň:  utorok - 19.9.2023

1.časť:  Výber problematických oblastí v mzdovej a personálnej agende

Lektor: Ing. Pavol Kukučka

 • Suma životného minima platná od 1.7.2023
 • Minimálna mzda v roku 2024
 • Začiatok školského/akademického roka 2023/2024
  • dozvuky predchádzajúceho školského/akademického roka
   • opakované ročníky, prerušenie štúdia
   • preložené štátnice na I. a II. stupni VŠ
   • dohody o brigádnickej práci študentov
  • daňový bonus - preplatok, nedoplatok z prázdninového obdobia
 • Daňový bonus 2023
 • Zákonník práce § 152a ... Rekreácia zamestnancov
  • problémové oblasti ktoré musíte doriešiť do konca roka 2023
  • rekreácia zamestnancov v roku 2023
 • Dovolenka po skončení hlavného dovolenkového obdobia

- nenechávajte si na poslednú chvíľu rozhodovanie o nevyčerpanej dovolenke za rok 2022
- čo sa posudzuje resp. neposudzuje ako výkon práce podľa §143a Zákonníka práce

 • vplyv na nárok na dovolenku
 • vplyv na krátenie dovolenky
 • dovolenka zamestnanca starajúceho sa o dieťa v roku 2023
 • čo vám hovoria čísla 21, 42, 60, 100, 121 ...
 • Zmeny v sociálnom poistení
  • zmeny v materskom
  • zmeny v rodičovskom dôchodku
   • invalidný výsluhový dôchodca v dôchodkovom veku
   • rodičovský dôchodok z výsluhového zabezpečenia vojakov a policajtov
   • nové zmeny zamestnávateľov od 1.7.2023
 • Dôchodky
  • I. pilier
  • II. pilier
  • III. pilier


2. časť: GDPR vo vzťahu k personálnej agende

Lektor:  JUDr. Radovan Tomaško

 • spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie
 • monitorovanie zamestnancov na pracovisku
 • povinné dokumenty pre zamestnanca z hľadiska GDPR
 • fotografie zamestnancov vs. ochrana osobnosti
 • spracúvanie osobných údajov odídencov
 • plán kontrol 2023
 • diskusia3. deň: streda – 20.9.2023

Vybrané pracovnoprávne témy pre mzdových/-é účtovníkov/-čky a personalistov/-ky

Lektorka: Doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

 • Pracovná zmluva a jej náležitosti – po novele ZP
 • Skúšobná doba - jej úskalia
 • Pracovná náplň – jej správna interpretácia
 • Organizačný poriadok pracovný poriadok – pracovné zmluvy – pracovné náplne
 • Organizačné zmeny – proces zmien
 • Spôsoby skončenia pracovného pomeru – príklady
 • Odstupné a odchodné
 • Pracovný pomer na neurčitý čas - pracovný pomer na dobu určitú – zastupovanie zamestnancov  - materská/otcovská/rodičovská dovolenka
 • Pracovný pomer na kratší pracovný čas
 • Doručovanie písomnosti v pracovnoprávnych vzťahoch
 • Prekážky v práci
 • Práca nadčas. Aké má limity
 • Diskusia


Pracovný materiál:

súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré odovzdávame účastníkom podujatia pri prezencii, v deň konania podujatia, resp. im zasielame dokumenty na kontaktné mailové adresy.

 

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Sídlo združenia a kancelárie: Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
IČO: 35532882
DIČ: 2021010420
Bankové spojenie : Prima Banka
IBAN : SK38 5600 0000 0043 5156 5001


Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Michalovce. Z tohto dôvodu Vás žiadame o elektronické prihlasovanie sa cez www.rvcvychod.sk. Platby vložného za podujatie prijímame výlučne na uvedený účet a vopred.

Elektornické potvrdenie prihlásenia slúži ako účtovný doklad.
Obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Michalovce nie je platcom DPH.

Identifikačné údaje RVC Michalovce: IČO 35532882, DIČ 2021010420

Upozornenie: Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.