Členstvo v RVC

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce - RVC Michalovce

Regionálne vzdelávacie centrum /RVC/ je záujmovým združením právnických osôb, ako vzdelávacia inštitúcia s právnou subjektivitou, vytvorená v súlade s ustanovením § 20f - 20j Občianskeho zákonníka.

Členom RVC Michalovce sa môžu stať:

- obce / mestá

- školy s právnou subjektivitou

- iné organizácie a inštitúcie zriadené samosprávou (obcami, mestami, VÚC), ktoré nie sú založené za účelom zisku

Postup pri vzniku členstva:

1. elektronické vyplnenie Prihlášky za člena RVC Michalovce na daný kalendárny rok

Link
k vyplneniu elektronickej prihlášky:  


2. zaplatenie členského poplatku na základe elektronického Avíza o platbe, ktoré vám vygeneruje náš systém ihneď po vyplnení Prihlášky za člena - najneskôr do 28.2. príslušného kalendárneho roka

* Odporúčame uhradiť členský poplatok do termínu prvého seminára, ktorého sa zúčastníte. V opačnom prípade budete za seminár platiť vložné ako nečlen.


Členstvo v RVC Michalovce:

Členom v  Regionálnom vzdelávacom centre  Michalovce sa stávate zaplatením členského poplatku za príslušný rok.

Tabuľka pre výpočet členského poplatku na rok 2024

Počet obyv. k 1. 1. príslušného roka

Poplatok

do 350

35,-€ / obec / školu /rok*

351 – 3 000

0,10 € / obyvateľa/žiaka

3 001 – 10 000

0,07 € / obyvateľa

10  001 – 20 000

0,05 € / obyvateľa

20 001 – a viac

0,03 € / obyvateľa

iné právnické osoby

50,- € / rok


Minimálne / najnižšie  členské je: 35,- € / rok.

* Obce a školy do 350 osôb/žiakov platia jednotný paušálny členský poplatok vo výške 35 €/organizácia/rok.

Členský poplatok vypočítate vynásobením počtu obyvateľov/žiakov a príslušného koeficientu.

 

Členský poplatok platia obce a školy s právnou subjektivitou, príp. iné.

Poplatok je na obyvateľa obce, resp. na žiaka školy.


Výhody pre členov RVC Michalovce

Po zaplatení členského pre príslušný kalendárny rok majú členovia tieto výhody:
- zľava pri poplatkoch za vzdelávacie podujatia
- prednostný výber pri zaraďovaní do projektov realizovaných RVC

- účasť na riadení - prostredníctvom volených orgánov