Úvod

Základné informácie

Združenie bolo založené na ustanovujúcej schôdzi konanej dňa 4.9.1996 v Michalovciach. Jej zakladateľmi sú zástupcovia obcí - primátori a starostovia regionálnych združení ZMO nachádzajúce sa v okresoch Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Trebišov a Vranov nad Topľou.

Kontakt:Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie  osloboditeľov 30
071 01 Michalovce

IČO
: 35532882,
DIČ: 2021010420

IBAN:  SK38 5600 0000 0043 5156 5001

SWIFT (BIC) kód banky: KOMASK2X

e-mail: rvcmi@rvcvychod.sk

mobil: +421915 969 634, +421918 125 777Sídlo kancelárie:
Mestské kultúrne stredisko, Nám.osloboditeľov 25,
3 posch., 071 01 Michalovce

Ing. Pavliková Lucia , MBA , riaditeľka RVC Michalovce,0915 969 634
Ing. Lazurová Aurelia, administratívna pracovníčka,0918 125 777
rvcmi2@rvcvychod.sk
web stránka: www.rvcvychod.sk

Členovia Rady RVC Michalovce:

1/Ing. Jaroslav André , predseda/štatutár, starosta obce Jenkovce

2/ Ing. Hofericová Ľuboslava, starostka obce Lackovce, podpredseda
3/ Ing. Mgr. Zuzana Bochová, MBA,  starostka obce Giglovce
4/ Kurťaková Monika, starostka obce Výrava
5/ Ing. Dušan Kolcún, starosta obce Stakčín
6/ Ing. Garbár Ján, starosta obce Nižný Žipov
7/ Anton Kocela, starosta obce Pavlovce nad Uhom

Kontrolná komisia pri RVC:

1/Ing. Veľasová Ľudmila, predseda, starostka Hankovce
2/Bc. Capová Lýdia, starostka obce Maťovské Vojkovce
3/ Vladimír Kováč, starosta obce Hatalov