ONLINE KONZULTÁCIE S JUDr. Helenou Spišiakovou - 1. téma: Čierne stavby Konzultačný webinár

Termín

9.-10. september 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
10.-18. september 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online WEBINÁR

Kategória:

konzultačný webinár

Cieľová skupina:

zamestnanci stavebných úradov, starostovia obcí, zamestnanci špeciálnych stavebných úradov, zamestnanci obcí

Kapacita:

150

Uzávierka:

10.09.2021

Variabilný symbol:

090921

Organizátor:

RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

30 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

Pripravili sme pre vás novú sériu odborných podujatí, tentokrát konzultačných, ktoré sme spoločne pomenovali ONLINE KONZULTÁCIE S... Prvé 4 podujatia máme pripravené s JUDr. Helenou Spišiakovou, s ktorou sa na pracovných stretnutiach pre stavebné úrady stretávate pravidelne už 14 rokov. Po dohode s lektorkou sme vytvorili priestor na rozoberanie vašich námetov, otázok, či skúseností z praxe. Prvé z podujatí sa uskutoční už 9.9.2021 a zamerané bude na tzv. Čierne stavby. Ak máte otázku, pošlite nám ju mailom.


Téma č. 1: ČIERNE STAVBY:

Za „čiernu“ stavbu sa považuje nielen

-        stavba uskutočnená bez stavebného povolenia alebo

-        v prípade drobných stavieb uskutočnená bez ohlásenia,

ale aj taká stavba, ktorá bola uskutočnená v rozpore

-        so stavebným povolením (stavebník nedodrží podmienky stavebného povolenia alebo so stavbou začne skôr, ako stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť), alebo

-        s ohlásením stavebnému úradu (stavebník napr. uskutoční väčšiu stavbu než 25 m²; pozri § 139b ods. 7 až 9 stavebného zákona).

Stavebníka nezbavuje zodpovednosti za spáchanie

-        priestupku podľa § 105 stavebného zákona v prípade fyzickej osoby

-        správneho deliktu podľa § 106 stavebného zákona v prípade právnickej osoby a alebo  fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie

skutočnosť, že dotyčný subjekt – stavebník predtým podal žiadosť o stavebné povolenie alebo ohlásil drobnú stavbu (stavebné úpravy alebo udržiavacie práce) prípadne jednoduchú stavbu [§ 55 ods. 2 písm. a) stavebného zákona] stavebnému úradu, ale stavbu začal uskutočňovať skôr, ako stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť, alebo v prípade drobných resp. jednoduchých stavieb začal tieto uskutočňovať  skôr, ako mu bolo doručené oznámenie v zmysle § 57 stavebného zákona.

Pri určení druhu sankcie a jej výmery sa prihliadne na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní.

Obec ako stavebný úrad postupuje  pri určení výšky pokuty individuálne a podľa okolností každého konkrétneho prípadu.

 

Pravidlá pre podujatia ONLINE KONZULTÁCIE S...

Tento druh podujatia reaguje na vaše otázky, ktoré zasielate a my sa snažíme pre vás vybudovať pravidelnú platformu na ich riešenie. Online priestor nám umožnil spájať sa cez celé Slovensko. Spoločným menovateľom bude vždy záujem o danú tému a váš praktický problém, alebo námet. Našou úlohou je dohodnúť termín a zameranie konzultácií. Zozbierať otázky, spolu s lektorkou ich logicky usporiadať a následne záujemcom zaslať link na podujatie, prehľad otázok (anonymizované) a počas podujatia pomáhať s ich prípadným dopĺňaním a podporovať živú diskusiu. Po podujatí spracujeme záznam a doplnený zoznam otázok. Všetko dáme k dispozícii účastníkom od nasledujúceho dňa. Úlohou lektorky je preštudovať doručené otázky, logicky ich usporiadať a v prípade potreby pripraviť podklady, pracovné pomôcky, alebo vzory, ktoré prispejú k detailnému rozboru problému a nájdeniu riešenia; potom samozrejme odborne viesť webinár.

 

Čo je úlohou účastníka?

Vašou úlohou je zaslať otázku, alebo námet. Nie je to však povinné, môžete sa konzultácií zúčastniť aj ako poslucháč a učiť sa na praktických námetoch od vašich kolegov. Prax je tvorcom situácií, na ktoré často nie je ľahké nájsť riešenie. Vzájomná výmena skúseností však dokáže skutočne pomáhať. Pozývame vás preto sa pýtať, ale aj podeliť sa so svojimi skúsenosťami.

Samozrejme, ako to pri našich podujataich býva zvykom, je potrebné sa prihlásiť vopred elektronicky, uhradiť vložné a po podujatí vyplniť hodnotenie. To nám pomáha pripravovať poduajtie, ktoré skutočne potrebujete a ktoré vám pomáhajú v práci.


Pracovný materiál:

K podujatiu nie je vopred pripravený pracovný materiál, pretože je založené na rozbore vami zaslaných otázok, podnetov a skúseností z praxe. Účastníci dostanú vopred zaslané otázky, po podujatí aj doplnené, odpovede nájdete vo videu.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Lucia Benjaluková

8.9.2021 o 13:26

Reagovať

Ako postupovať pri preukazovaní vlastníckeho práva k pozemku pri dodatočnom povolení stavby v prípade, keď stavebník vlastní pozemok len v 1/2? A čo v prípade, ak druhý vlastník nesúhlasí? Je v tomto prípade správne, odkázať spoluvlastníka na súd? A čo ak tak neurobí? Ako máme ďalej pokračovať v konaní o dodatočnom povolení stavby?
Ďakujem

Filip Gašparec

7.9.2021 o 12:11

Reagovať

1. Ako by mal vyzerať procesný postup stavebného úradu, ktorý na základe vykonaného štátneho stavebného dohľadu, či na základe iného oznámenia dôjde k záveru, že je potrebné začať konanie o dodatočnom povolení stavby podľa ust. § 88a stavebného zákona. Mám na mysli najmä procesný postup v tom smere, že podľa môjho názoru doposiaľ neexistuje konzistentný názor v otázke začatia konania o dodatočnom povolení stavby ( to podľa môjho názoru začína prvým úkonom stavebného úradu vo vzťahu k účastníkovi konania) a tiež následne nemožno zo stavebného zákona jednoznačne identifikovať to, či právnym následkom nepreukázania súladu s verejnými záujmami je obligatórna povinnosť stavebného úradu rozhodnúť o odstránení stavby, ihneď po márnom uplynutí lehoty na preukázanie súladu s verejnými záujmami, alebo je stavebný úrad povinný ( z môjho pohľadu nelogicky) oznámiť začatie konania o odstránení stavby. Otázkou zostáva, čo potom s konaním o dodatočnom povolení stavby, ktoré nie je žiadnym procesným, či meritórnym rozhodnutím ukončené ( podľa názorov právnej doktríny a aplikačnej praxe, musí mať každé konanie svoj začiatok a koniec).

2. S problematikou "čiernych stavieb" úzko súvisí aj vykonanie štátneho stavebného dohľadu (ďalej aj len ako "ŠSD"), ktoré častokrát slúži ako úkon orgánu ŠSD, ktorý závery postupuje stavebnému úradu na ďalšie konanie. Zo zákona podľa môjho názoru nevyplýva obligatórna zákonná povinnosť orgánu ŠSD upovedomovať o plánovom ŠSD dotknutého stavebníka, či iný subjekt, i keď pripúšťam, že v prípadoch, kedy objekt stráží napr. pes, bude súčinnosť dotknutého subjektu zrejme nevyhnutnosťou. Objavujú sa názory, že ŠSD by bolo možné vykonať napríklad aj z voľného priestranstva, a to najmä v prípadoch, kedy môže hroziť trvalá a nezvratná ujma na právach a oprávnených záujmoch fyzických, či právnických osôb, eventuálne iných verejných záujmoch.

Lucia Benjaluková

6.9.2021 o 10:11

Reagovať

1.Ako vieme postupovať pri legalizácii nepovolených stavieb postavených po 1.10.1976 a zároveň pred účinnosťou schválenia ÚPD ?
Sú to najmä záhradné chaty, ktoré sa nachádzajú mimozastavané územie obce (extravilán) a v súčasnosti keby sme ich posudzovali v procese dodatočného povolenia nespĺňajú regulatívy platného územného plánu.
Ako máme posudzovať verejný záujem, zväčša stanoviská dostanú kladné ale je tu UP, s ktorým sú v rozpore ?

2. Ako máme postupovať pri posudzovaní resp.odstránení mobilných zariadení , ktoré nie sú napojené na technické vybavenie ( zvyčajne iba na alternatívne zdroje energie-kolektory) a teda nespĺňajú kritéria stavby (ani úpravou podkladu)?
Uvedené stavby sa nachádzajú v mimozastavanom území, kde nie je povolená žiadna výstavba. Nakoľko ide zväčša o exponované územie svahov vinohradov a iných pozemkov postupným zahusťovaním takýchto zariadení zasahujú do výhľadov a pôsobia rušivo, pripomínajúc stavbu.

3. Ako postupovať pri odstránení stavby (§88), ktorá je nelegálna, resp. vlastník pozemku sa nevie preukázať že je stavebníkom a vlastníkom takejto stavby a žiada o povolenie ju odstrániť?

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, spracovanie otázok, ich doplnenie, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

 

Za členov na toto podujatie sú považovaní členovia  vymenovaných RVC: RVC Košice, RVC Martin, RVC Nitra, RVC Michalovce, RVC Prešov, RVC Rovinka, RVC Senica, RVC Trenčín, RVC Trnava.


V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.