Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni

Termín

14.-15. november 2018, Začiatok: 11:30 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Podbanské, Grandhotel Permon

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

zamestnanci stavebných úradov, starostovia obcí, zamestnanci špeciálnych stavebných úradov ostatní záujemcovia

Kapacita:

70

Uzávierka:

05.11.2018

Variabilný symbol:

141511

Organizátor:

RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

139 €

Cena pre nečlenov:

156 €

Program:

1. vzdelávací blok:

Novela katastrálneho zákona a zákona o geodézii a kartografii č. 212/2018 Z.z. s účinnosťou od 1.10.2018 a 1.10.2019 a z nej vyplývajúce zmeny

Lektorka: JUDr. Jana Dráčová, advokátka

 • centralizácia katastra nehnuteľností,
 • ktorá nehnuteľnosť sa v katastri eviduje- novelizované znenie
 • rozšírené zapisovanie cien nehnuteľností
 • zmeny v poskytovaní údajov z katastra
 • zmeny týkajúce sa katastrálnych konaní
 • návrh na katastrálne konanie a zmeny v doručovaní
 • zmeny v záznamovom konaní, zápisy súdnych rozhodnutí
 • konanie o oprave chyby a jeho veľká novela
 • nové lehoty
 • zápis údajov automatizovaným spôsobom
 • centrálny register geodetov
 • povinnosť pre obce zapisovať údaje do katastra zo stavebných konaní prostredníctvom informačného systému

 

2. vzdelávací blok:

Pohľad odboru štátnej stavebnej správy na aktuálne otázky

Lektora: Ing. Michal Kán, MDaV SR, odbor štátnej stavebnej správy

 • Zákon o eGovernmente
 • Princíp „1x a dosť“
 • GDPR
 • Novela „katastrálneho zákona“
 • Ostatné informácie

3. vzdelávací blok:

Konzultácie k prednášaným témam a zaslaným otázkam

Lektori: JUDr. Jana Dráčová, Ing. Michal Kán, JUDr. Helena Spišiaková

Riadená diskusia a výmena praktických skúseností na základe otázok účastníkov prednostne k témam podujatia. K tejto časti môžete zaslať vopred svoju otázku, alebo námet najneskôr do 2.11.2018 v oblastiach: susedské spory pri povoľovaní stavieb, správny poriadok, prejednávanie stavebných priestupov a správnych deliktov.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.