Mzdová účtovníčka v III. Q 2024 zmena termínu (pôvodne 13.6.2024) a formy (z prezenčného na webinár)

Termín

26. jún 2024, Začiatok: 09:00 webinár
27. jún - 3. júl 2024, Začiatok: 09:00 záznam z webinára (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/záznam z webinára

Cieľová skupina:

mzdoví účtovníci a ekonómovia miest, obcí, škôl, školských zariadení a ďalších organizácií, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Kapacita:

150

Uzávierka:

25.06.2024

Variabilný symbol:

130624

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

 • Návrat k daňovému bonusu na nezaopatrené dieťa za rok 2023
  • vykonané ročné zúčtovanie dane
  • dodatočné daňové priznanie ako nástroj na doplatenie vyššieho daňového bonusu v prípade nároku
 • Daňový bonus na nezaopatrené dieťa v roku 2024 - 2025
  • ako na daňový bonus po skúsenostiach z roku 2023
  • výška daňového bonusu podľa v súčasnosti platnej legislatívy
 • Daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie 2024
  • zmluvy o úvere uzatvorené do 31.12.2023
  • zmluvy o úvere uzatvorené od 1.1.2024
 • Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie
  • nová štátna sociálna dávka
  • uplatňuje sa na úrade práce sociálnych vecí a rodiny
 • Suma životného minima platná od 1.7.2024 a jej vplyv na:
  • výkon exekučných zrážok
  • nezdaniteľné časti základu dane
  • priznanie nároku na predčasný starobný dôchodok
  • výšku príjmu uchádzača o zamestnanie (v evidencii UPSVaR )
 • Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve za rok 2023 a jej vplyv na veličiny roku 2025:
  • sociálne poistenie
  • maximálny vymeriavací základ
  • najvyššia nemocenská dávka a náhrada príjmu počas PN, materské
  • tehotenské
   • plat starostu/primátora, hlavného kontrolóra v roku 2024
 • Nezdaniteľné časti základu dane 2024:
  • na daňovníka
  • na manželku
  • „milionárska daň“
 • Ostatné zmeny v parametroch na rok 2024
  • Mzdové veličiny platné pre rok 2024
  • Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
  • minimálne poistné a minimálny preddavok na zdravotné poistenie v roku 2024
   • Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky v roku 2024
   • mzdové zvýhodnenia a príplatky k 1.1.2024
    • Stravné v roku 2024
    • Zvýšenie náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.5.2024
 • Dôchodky v roku 2024
  • valorizácia dôchodkov v roku 2024
  • “starých” priznaných do konca roku 2023
  • “nových” priznaných v roku 2024
   • minimálny dôchodok
   • rodičovský dôchodok
   • 13.dôchodok 2024
   • už to nie je štátna sociálna dávka
   • kto bude mať nárok na vyplatenie a v akej výške
    • Ø Predčasné starobné dôchodky v roku 2024
     • do 14.5.2024
     • od 15.5.2024
     • oplatí sa ísť do predčasného starobného dôchodku?
 • Motivačná odmena pre pedagogických a odborných zamestnancov
  • od 1.1.2024
 • Výška minimálnej mzdy na rok 2025, 2026
 • Koniec školského/akademického roka
  • skončenie: povinnej školskej dochádzky, strednej školy, vysokoškolského štúdia I. a II. stupňa
  • dohoda o brigádnickej práci študentov
  • od akého veku a za akých podmienok
  • absolventi strednej školy – maturanti
  • absolventi prvého stupňa VŠ - bakalári
   • dozvuky školského/akademického roka 2023 / 2024,  opakované ročníky, prerušenia, preložené skúšky, štátnice
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v praxi:
  • dôchodcovia a odmena na dohodu do a nad 200 eur
  • študenti a odmena na dohodu do a nad 200 eur, skončenie štúdia
  • mzdové zvýhodnenia, ktoré sa týkajú aj dohodárov - za nočnú prácu, prácu v sobotu, nedeľu a za prácu vo sviatok
  • daňový a odvodový pohľad na príjmy na základe dohôd
 • Zákonník práce § 152a ... Rekreácia zamestnancov
  • príspevok na rekreáciu zamestnancov v roku 2024
  • pripravovaná zmena od 1.1.2025 ... príspevok aj na rodičov zamestnanca

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.