Nový registratúrny poriadok a plán pre školy a úrady Nové podujatie

Termín

22. apríl 2024, Začiatok: 09:00 prezenčná forma (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, hotel Lineas, Budovateľská 14

Kategória:

seminár - prezenčná forma

Cieľová skupina:

všetky typy škôl a úrady - riaditelia/ riaditeľky, zástupcovia/ zástupkyne škôl, odborní zamestnanci všetkých typov škôl, odborní zamestnanci miest, obcí a iných štátnych úradov, ostatní záujemcovia o túto problematiku

Kapacita:

130

Uzávierka:

20.04.2024

Variabilný symbol:

220424

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

  1. Vyhláška 403/2023 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach, kde sa okrem iného povieme o výnimkách pri vyraďovacom konaní, preberaní elektronických archívnych dokumentoch ...
  2. Vyhláška 336/2023 Z.z. o archívoch a registratúrach, kde sa okrem iného dozvieme čo je číslo spisu, čo je identifikátor spisu, čo sa doplnilo do spisového obalu, obsahu spisu, o listinnom rovnopise s možnosťou odosielania vo forme zaručenej konverzie, ďalšie činnosti správcu registratúry
  3. Registratúrny poriadok a registratúrny plán – zmeny a jeho proces schvaľovania pre školy a úrady
  4. Osobná zložka žiaka
  5. Osobná zložka zamestnanca školy, úradu
  6. Registratúrne stredisko
  7. Vyraďovacie konanie – elektronicky

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.