Pracovné stretnutie kronikárov

Termín

15.-16. jún 2023, Začiatok: 11:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Štrbské Pleso, hotel Trigan

Lektori:

Mgr. Agáta Krupová, Mgr. Martin Lukáč , PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

kronikári miest, obcí, škôl a ďalších nštitúcií

Kapacita:

60

Uzávierka:

14.06.2023

Variabilný symbol:

15160623

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

198 €

Cena pre nečlenov:

218 €

Program:

1. deň: štvrtok - 15. 6. 2023


Archívne tajomstvá alebo ako sa dostať k
informáciám

Lektorka:     PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.


V prednáške sa účastníci dozvedia:

 • ako sa orientovať v archívoch a archívnych fondoch,
 • ako sa správať v bádateľni archívu,
 • aké žiadanky a žiadosti treba vyplniť, aby sa dostali k požadovaným archívnym dokumentom,
 • ako si pomôcť informáciami na internete,
 • aké sú sprístupnené na internete informácie z archívov na Slovensku i v zahraničí.


Kronika ako dôležitý faktor dokumentácie histórie

Lektorka:   Mgr. Agáta Krupová

 • prečo sa na vedenie obecných kroník dívame ako na dôležitý faktor dokumentácie histórie obce aj v súčasnej dobe internetu a elektronických médií
 • aké sú rozdiely, tiež pozitíva a negatíva v ručnom písaní a elektronickom vedení obecných kroník (základné zásady najmä pre začínajúcich kronikárov)
 • ako využívať a spracovávať informácie získané z obecných novín v obecnej kronike?
 • ako vnímať/uvedomovať si rozdiel a jednotu , resp. zdanlivú rozporuplnosť , čo sa týka autorského prístupu a "rukopisu" kronikára ako subjektu v súčinnosti s potrebou objektívneho pohľadu pri opise konkrétnych udalostí (praktická časť)
 • konkrétne aktuálne problémy kronikárov - otázky, odpovede, resp.  spoločné hľadanie riešení

Tvorivá dielňa – rozbor kroník a konzultácie

 • ukážka kroník, ktoré na tento účel prinesú účastníci podujatia
 • učenie sa na dobrých príkladoch
 • konzultácie s lektorom a výmena skúseností


2. deň: piatok - 16. 6. 2023


Kronika ako dôležitý faktor dokumentácie histórie

Lektorka:   Mgr. Agáta Krupová

 • pokračovanie témy z predchádzajúceho dňa

Počítačoví kronikári - strata autenticity alebo kvalitnejšia práca s údajmi?

Lektor:    Mgr. Martin Lukáč

 • aké sú výhody a nevýhody elektronického vedenia kroniky a ktoré zásady treba dodržiavať
 • používanie nástrojov na kvalitnejšiu a efektívnejšiu prácu s údajmi a dátami (internet, tabuľky, grafy, mapy, atď.)
 • vyhľadávanie ďalších informačných zdrojov, ich overovanie i dopĺňanie v elektronickom prostredí

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.