Elektronická schránka po voľbách *Informácie pre novozvolených štatutárov* *pre obce, školy, školské zariadenia a iné právnické osoby* presun podujatia zo 16.12.2022

Termín

23. február 2023, Začiatok: 09:00 prezenčný praktický seminár

Miesto konania:

Prešov, hotel Lineas, Budovateľská 14

Kategória:

prezenčný praktický seminár

Cieľová skupina:

štatutári a zamestnanci obcí, miest, mestských častí, riaditelia všetkých druhov škôl (MŠ, ZŠ, SŠ), založených samosprávou, zriadené obcou, mestom, regionálnym úradom školskej správy, VÚC-kou, cirkvou, súkromnou osobou..

Kapacita:

30

Uzávierka:

23.02.2023

Variabilný symbol:

161222

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

40 €

Cena pre nečlenov:

55 €

Program:

1. Základné nastavenia a postupy

 • kroky pri zmene starostu/primátora, potrebné náležitosti
 • udeľovanie oprávnenia na prácu s elektronickou schránkou
 • nastavovanie notifikácií v elektronickej schránke
 • vytváranie priečinkov
 • odosielanie podaní na iné úrady

2. Vydávanie rozhodnutí

 • príprava na vydanie rozhodnutia, čo je potrebné pripraviť
 • vyhľadávanie adresátov
 • vytváranie rozhodnutia ako elektronického úradného dokumentu
 • podpisovanie rozhodnutia, ako získať certifikáty
 • odosielanie a postup doručovania v prípade, ak adresát nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie
 • vyznačenie právoplatnosti
 • registratúra a vedenie spisu

Odporúčanie pre účastníka, pripravte si:

 • zriadená el. schránka inštitúcie pre právne postavenie OVM
 • inštalácie - zo slovensko.sk, ovládače ku certifikátu
 • pre vstup do schránky:
 • poverená osoba má udelený prístup, prinesie si eID a BOK, čítačku
 • alebo štatutár, rovnako eID a BOK, čítačka
 • mandátny certifikát pre poverenú osobu, štatutára, riaditeľa, prípadne aj jeho štatutárneho zástupcu
 • vlastný notebook, elektronický občiansky preukaz, BOK, čítačku

Pripravte si:

 • informácie o adresátoch skúšobného rozhodnutia
 • text rozhodnutia  vo formáte PDF

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.