Príprava komunálnych volieb v roku 2022 *v zmysle aktuálnych zmien zákona č. 180/2014 Z.z. a nového zákona č. 185/2022 Z.z.* Nové

Termín

20. jún - 29. október 2022, Začiatok: 09:00 videozáznam s praktickým postupom

Miesto konania:

online videozáznam

Kategória:

videoseminár s praktickým postupom

Cieľová skupina:

štatutári a zamestnanci obcí

Kapacita:

200

Uzávierka:

29.10.2022

Variabilný symbol:

200622

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

15 €

Cena pre nečlenov:

25 €

Program:

Príprava volieb do orgánov samosprávy obcí

Þ    praktické postupy v príprave a zabezpečení priebehu volieb
- Stanovenie úväzku starostu
- Zverejnenie počtu obyvateľov
- Určenie počtu poslancov
- Určenie volebných obvodov
- Zverejnenie počtu poslancov a volebných obvodov
- Podklady k novým voľbám


Právne predpisy súvisiace s voľbami (aktuálne zmeny)

Þ    Zákon č. 180/2014 podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Þ    Zákon č. 185/2022 Z. z. Zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Þ    Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Þ    Vyhláška MV SR č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami v z. n. p.

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na praktický videoseminár o správnom postupe pri príprave volieb v obci v roku 2022

VZORY:

-        vzory uznesení pre OZ pre prípravu volieb

-        vzory tlačív pre voľby

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.