Ako určí obec finančný príspevok na prevádzku (FPP) a vybrané zmeny v zákone č.448/2008 Z.z

Termín

10. jún 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
11.-17. jún 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

primátori a starostovia, odborní zamestnanci miest, obcí, zariadení sociálnych služieb, ostatní záujemcovia o túto problematiku

Kapacita:

150

Uzávierka:

10.06.2022

Variabilný symbol:

100622

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

  • Podmienky spolufinancovania sociálnych služieb zo strany obcí, aj v prechodnom období roku 2022
  • FPP aj pre prijímateľov, ktorým sa sociálna služba poskytuje
  • Postup obce pri výpočte FPP v rôznych situáciách, príklady
  • Dobrovoľníci v sociálnych službách
  • Dôležité termíny a lehoty novely(zákon č.484/2008 Z. z.)

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.