Hlavný kontrolór mesta/obce * Kontrola personálnej agendy zamestnancov obce a školy * * Stanovisko k návrhu rozpočtu - rozpočet, jeho tvorba a rozpis *

Termín

18. november 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
19.-26. november 2021, Začiatok: 00:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

hlavní kontrolóri miest a obcí, starostovia, poslanci, odborní zamestnanci miest a obcí,

Kapacita:

100

Uzávierka:

18.11.2021

Variabilný symbol:

181121

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

I. Kontrola personálnej agendy zamestnancov obce a školy

 • Pracovné zmluvy
 • Pracovné náplne
 • Doklady o vzdelaní
 • Oznámenia o plate
 • Zaradenie a zápočet rokov
 • Majetkové priznania
 • Ochrana osobných údajov
 • Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov školy

II. Rozpočet a rozpočtové hospodárenie obce

 1. Právne predpisy
 2. Postavenie a obsah rozpočtu obce
 3. Kompetencie orgánov obce vo vzťahu k rozpočtu
 4. Peňažné fondy obce
 5. Rozpočet rozpočtových organizácií
 6. Rozpis rozpočtu
 7. Stanovisko k návrhu rozpočtu

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.