Ako pracovať s elektronickou schránkou Prezenčne, z dôvodu kapacity len pre očkovaných

Termín

6. október 2021, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, hotel Lineas, Budovateľská 14

Kategória:

praktický kurz

Cieľová skupina:

štatutári a zamestnanci inštitúcií, ktoré sú v zmysle zákona o egovernmente povinné vykonávať verejnú

Kapacita:

30

Uzávierka:

05.10.2021

Variabilný symbol:

061021

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

40 €

Cena pre nečlenov:

55 €

Program:

PROGRAM  SEMINÁRA: na vlastnom notebooku

 • stručné informácie o zákonnej povinnosti vydávať rozhodnutia elektronicky
 • vstup do schránky ako štatutár, ako poveriť ďalšiu osobu - potrebné náležitosti, postup
 • vydanie rozhodnutia
  • platné pravidlá, konkrétny postup krok za krokom
  • vytvorenie samotného elektronického úradného dokumentu, dáta v štruktúre elektronického formuláru, či, ako, kedy a kde použiť PDF
  • podpísanie rozhodnutia v elektronickej podobe - použitie mandátneho certifikátu alebo pečate (plus praktický návod ako vybaviť certifikáty)
  • odosielanie
   • ako odoslať elektronický originál do schránky účastníka konania, aktivovanej na doručovanie
   • ako vytvoriť listinný rovnopis = papierovú podobu pre tých účastníkov konania, ktorí nemajú aktivovanú el. schránku na doručovanie
  • ako vyznačiť právoplatnosť a vykonateľnosť - prečo vyznačovať právoplatnosť, ako postupovať
 • ako podať projekt elektronicky, ako dokladať vyžadované dokumenty, kedy použiť el. originál, kedy zaručenú konverziu
 • dlhodobé ukladanie dokumentov

 

Odporúčanie pre účastníka, pripravte si:

 • aspoň jedno rozhodnutie v podobe nenaskenovaného textového dokumentu
 • údaje o rozhodnutí, údaje o účastníkoch konania
 • vlastný notebook, elektronický občiansky preukaz, BOK, čítačku

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.